Rok szkolny 2020/2021

*** 

Maj 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

Wychowawca: Barbara Witańska

 

TYDZIEŃ I „ KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL ”

 • wprowadzenie pojęcia „ wiedza ” rozumianego , jako wartość i warunek rozwoju każdego człowieka , poznanie różnych źródeł zdobywania wiedzy
 • dawanie możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy przez dzieci
 • kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym
 • poznanie różnych rodzajów książek
 • wprowadzenie i tworzenie pojęć „ księgarnia”, „ antykwariat”
 • uświadamianie konieczności dbania o książki i właściwego sposobu korzystania z nich
 • poznanie pojęć : autor, ilustrator , drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik wprowadzenie cyfry 0
 • rozwijanie umiejętności kodowania znakami czynności matematycznych , rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i zapisywania jej wyników
 • uświadomienie roli biblioteki , jako miejsca rozwijania swoich zainteresowań i wiedzy
 • poznanie pojęć : dyrygent, orkiestra , nazywanie podstawowych instrumentów muzycznych
 • zapoznanie ze sposobem wykonania zakładki do książki poznawanie świata różnymi zmysłami

 

TYDZIEŃ II „ BAŚNIE , BAJKI , LEGENDY ”

 •  wprowadzenie pojęcia „ legenda”, „ morał”
 • poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej
 •  wprowadzenie litery „ ł,Ł”, czytanie globalne wyrazu „ łapa „
 •  poznanie pracy pisarza i poety
 •  poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym
 •  zapisywanie czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków
 •  uświadomienie wielu możliwości poznawania tekstów literackich ( książka papierowa, e- książka, audiobook )
 •  kształtowanie pojęcia liczby rozwijanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych
 •  stosowanie ćwiczeń rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych , wyrażanie radości poprzez taniec
 •  poznanie świata przyrody poprzez działanie i obserwacje.

 

TYDZIEŃ III „RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA ”.

 • wprowadzenie pojęcia „ szacunek” odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt, miejsc uznawanych za ważne
 •  kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności okazywania szacunku osobom , przedmiotom i zwierzętom w najbliższym otoczeniu
 •  wprowadzenie pojęcia „ rodzina”, kształtowanie postaw prorodzinnych
 •  uświadomienie wspierającej roli rodziny
 •  rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny
 •  poznanie liter h , H -kształtowanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 •  czytanie globalne wyrazów: hak,
 • budzenie zainteresowania zajęciami swoich rodziców
 • wprowadzenie pojęcia „ dom' , jako więź rodzinna, rozwijania umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną

 

TYDZIEŃ IV „ JA I MOI BLISCY ”

 • uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami
 •  kształtowanie wartości , jaką jest miłość do członków swojej najbliższej rodziny
 •  czytanie globalne wyrazów : mama, tata , Kasia
 •  wprowadzenie pojęć : prawo , obowiązek , uświadomienie ,że kazdy ma prawa i obowiązki
 •  rozwijanie słownika czynnego dzieci przez wprowadzenie pojęć : kuzyn , kuzynka, ciocia, wujek
 •  budzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie
 •  rozwijanie umiejętności posługiwania się banknotami i monetami
 •  stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Moje ulubione książeczki

 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • kształcenie poczucia rytmu przez zabawy muzyczno-ruchowe
 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć
 • wdrażanie do poszanowania książek
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań
 • zapoznanie z rolą biblioteki i zasadami jej funkcjonowania
 • kształtowanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki.

 

II TYDZIEŃ: Kiedy dorośli idą do pracy

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego
 • poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka
 • kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet
 • budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody
 • poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • poznanie wartości nabywczej pieniędzy.

 

III TYDZIEŃ: Moja mama jest kochana!

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawi ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi
 • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami
 • budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny
 • kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców
 • zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu
 • wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 • zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości.

  

IV TYDZIEŃ: Duże i małe rodziny w akcji.

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń
 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków
 • kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób
 • wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych
 • wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie
 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną
 • doskonalenie umiejętności wokalnych.

  

 

*** 

Marzec 2021

 

Grupa "Sówki" - Zerówka

Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

TYDZIEŃ I „ MALI ODKRYWCY ”

 • operowanie pojęciami o tematyce kosmosu: kosmos , planety , gwiazdy, Słońce
 • poznanie nazw planet wchodzących w sklad Układu Słonecznego poznawanie świata różnymi zmysłami
 • poznanie nowego pojęcia „ dociekliwość”
 • kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu pytań
 • poznawanie liter p, P, kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów operowanie pojęciami : astronom , astronauta luneta, teleskop
 • przygotowanie do dodawania- rozwijanie prawidłowego liczenia w rożnych sytuacjach życiowych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania i tworzenia zadań tekstowych rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji”

 

TYDZIEŃ II „ TAJEMNICE ŚWIATA ”

 • kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy
 • poznawanie najważniejszych dla ludzi wynalazków utrwalenie nazw środków lokomocji
 • rozwijanie słownika dziecka o dawne pojęcia: kleks, kajet łokieć, jako jednostka miary
 • wprowadzenie litery w, W , rozwijanie umiejętności czytania kształtowanie świadomości ekologicznej
 • uświadomienie znaczenia wody dla życia i funkcjonowania ludzi wprowadzenie wyrazu telefon do czytania globalnego kształtowanie kompetencji cyfrowych
 • wprowadzenie pojęcia sieć komputerowa , uświadomienie niebezpieczeństw wiążących się z komputerem
 • wprowadzenie pojęcia : wynalazca , wynalazek , uświadomienie znaczenia niektórych przedmiotów w życiu codziennym

 

TYDZIEŃ III „ NADCHODZI WIOSNA ”

 • wprowadzenie pojęcia „ duma z pracy”, jako poczucie wartości z wykonanej pracy
 • doskonalenie umiejętności czytania i liczenia
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich , przewidywanie następstw
 • operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne
 • poznawanie liter c, C, doskonalenie umiejętności czytania
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7
 • wprowadzenie cyfry 8, kształtowanie umiejętności przeliczania w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • uświadomienie znaczenia ptaków dla człowieka budowanie wypowiedzi – praca z wierszem różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych

 

TYDZIEŃ IV „ WIOSNA TUŻ- TUŻ ”

 • poznanie zawodu '' rolnika”, podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika w pracy
 • rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika , jako producenta żywności
 • poznanie liter :j, J- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • uświadomienie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka
 • rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierzą t w gospodarstwie dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia zapoznanie z figurami tańca do utworu „ Furman”
 • uwrażliwienie a piękno otoczenia w czasie zmiany pór roku i przyrody budzącej się do życia
 • wprowadzenie pojęć „ sianie”, „ sadzenie” , rozbudzanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Kosmiczne przygody

 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)
 • wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia związane z kosmosem
 • wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

 

II TYDZIEŃ: Mali ekolodzy

 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych
 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów według podanego kryterium

 

 

III TYDZIEŃ: I oto przyszła Pani Wiosna

 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie
 • wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosną (zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej)
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów według podanej cechy
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak

 

 

IV TYDZIEŃ: Zabawy na każdą pogodę

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • stymulowanie rozwoju motoryki małej – poszerzanie zakresu czynności manipulacyjnych
 • doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami, w czasie zabaw zespołowych, podczas czekania na swoją kolej, w chwili zwycięstwa i przegranej
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o siebie i innych
 • wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą (elementy pogody)
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania prawidłowego przeliczania od błędnego.