Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rok szkolny 2018/2019

*** 

Grudzień 2018 

 Grupa "Sówki"

Wychowawca: Eliza Prusak

 

 

 

 

 

 Grupa "Misie"

Wychowawca: mgr Marta Augustyn

 

I. Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.
 • Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

II. Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają.

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.
 • Zaangażowanie w czynności prospołeczne.

 

III. Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem.

 • Wprowadzenie świątecznego nastroju.
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.
 • Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali.
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.

 

 

***

Paździenik 2018 

 Grupa "Sówki"

Wychowawca: Eliza Prusak

 

 Grupa "Misie"

Wychowawca: mgr Marta Augustyn

 

I. Krąg tematyczny: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.

 • Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców sadem.
 • Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.
 • Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.

 

II. Krąg tematyczny: Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka.

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
 • Kształtowanie intuicji matematycznych.
 • Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.

 

III. Krąg tematyczny: Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

 • Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.
 • Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

IV. Krąg tematyczny: Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodnedni, wczesny zmrok, szarówka.
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozbudzanie poczucia estetyki.

 

 

***

Wrzesień 2018 

 Grupa "Sówki"

Wychowawca: Eliza Prusak

I. Krąg tematyczny: Przedszkolaki to my!

 • rozwijanie aktywności dziecka w różnych formach i obszarach
 • doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego
 • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami
 • wdrażanie do polubownego rozwiązywania sporów
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

 

II. Krąg tematyczny: Razem ciekawie spędzamy czas.

 • rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka)
 • wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą (w kontekście odpowiedzialności ponoszonych konsekwencji za własne decyzje i czyny)
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole
 • kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro)
 • doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych
 • wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

 

III. Krąg tematyczny: Co lubi każdy z nas?

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność)
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • rozwijanie postawy współdziałania
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
 • doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

 

IV. Krąg tematyczny: Taniec jesiennych kolorów.

 • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
 • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji
 • rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych
 • rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia

 Grupa "Misie"

Wychowawca: mgr Marta Augustyn

 

I Krąg tematyczny: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

 

II. Krąg tematyczny: W moim domu nie nudzi się nikomu.

 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszyoraz wypowiadania się w różny sposób.
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

 

III. Krąg tematyczny: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantującychbezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianiei nazywanie dźwięków z otoczenia.

 

IV. Krąg tematyczny: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.