Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Marzec 2018 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Elwira Zięba

I TYDZIEŃ: Bawimy się kolorami

 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów tęczy
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie umiejętności grupowania obiektów według podanego kryterium
 • ćwiczenie logicznego myślenia.
 • nauka tworzenia barw i ich odcieni w wyniku mieszania kolorów różnymi sposobami
 • rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki
 • doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • utrwalanie cech charakterystycznych oraz nazwy aktualnej pory roku i obecnego miesiąca
 • doskonalenie liczenia w zakresie 6
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem i przewidywania zakończenia
 • doskonalenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, fleksyjnymi składniowym.

 

II TYDZIEŃ: Poznajemy instrumenty

 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat instrumentów muzycznych
 • wdrażanie do pracy zespołowej
 • nauka uważnego słuchania zdania innych oraz spokojnego przedstawiania swoich sądów i opinii
 • doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego
 • kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów
 • utrwalanie określeń wielkości: mały – duży, mniejszy – większy
 • próby samodzielnego rozwiązywania problemów
 • wydobywanie dźwięków z już poznanych instrumentów (bębenek, tamburyn, trójkąt)
 • eksperymentowanie z budowaniem prymitywnych instrumentów (gitara z pudełka).
 • poznanie pojęć orkiestra i koncert

 

III TYDZIEŃ: Szukamy wiosny

 • utrwalenie pojęcia cyklicznego następstwa czasu – pory roku
 • poznanie charakterystycznych cech nowej pory roku – wiosny
 • rozpoznawanie wiosennych kwiatów, próby odszukiwania ich w otoczeniu
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść poza teren przedszkola oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obserwowanych zjawisk.
 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej hodowania wybranych roślin
 • wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania
 • doskonalenie umiejętności liczenia oraz dopełniania do 6
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie małej motoryki.

 

IV TYDZIEŃ: Wiosenne porządki

 • rozwijanie zainteresowania najbliższym środowiskiem
 • obserwowanie wiosennych prac porządkowych w ogrodach
 • poznanie nazw i zastosowania wybranych narzędzi ogrodniczych
 • nabywanie doświadczeń poprzez samodzielne wykonywanie wiosennych prac porządkowych w przedszkolnym ogródku
 • utrwalanie sposobu pomiaru długości krokami
 • poznanie poszczególnych etapów czynności związanych z uprawą roślin
 • odróżnianie rejestrów dźwięków wydobywanych na ksylofonie (niski, wysoki)
 • poznawanie i określanie odgłosów wydawanych przez przedmioty codziennego użytku

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ: W muzeum

 • wprowadzanie pojęć muzeum, eksponat, wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią, rozszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego treści zajęć.
 • poznanie pojęć: skamieniałości, amonit, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznanie nowej techniki rzeźbiarskiej, wdrażanie do sprzątania po skończonej pracy.
 • gromadzenie bezpośrednich doświadczeń o otaczającej rzeczywistości, rozwijanie twórczego myślenia, rozwijanie zainteresowań techniczno-konstrukcyjnych, wzbogacanie słownictwa.
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowym, kształtowanie pojęcia liczby 9, poznanie cyfry 9, uświadamianie, jak ważna jest kultura, tradycje, obyczaje regionu, z którego się wywodzimy.
 • utrwalanie tematyki związanej ze zbliżającą się wiosną, nauka słów zabawy Przyszedł nocą miś, uwrażliwianie na zmiany w natężeniu dźwięku, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie pamięci.
 • utrwalanie znajomości kształtów figur geometrycznych, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, ćwiczenie pamięci.
 • poznawanie zainteresowań swoich rodziców i dziadków, ćwiczenie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek, doskonalenie umiejętności zadawania pytań, pokazywanie pozytywnych przykładów możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań dzieci.

 

II TYDZIEŃ: W filharmonii

 • uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej, zapoznawanie z pojęciami: filharmonia, orkiestra, kompozytor, rozpoznawanie brzmienia niektórych instrumentów, ustalanie zasad zachowania podczas koncertu, zapoznawanie z brzmieniem muzyki orkiestrowej, omówienie nastroju utworu, kształtowanie pamięci i wyobrażeń słuchowych.
 • kształtowanie aktywnej postawy i pozytywnego nastawienia do słuchania muzyki poważnej, rozwijanie wyobraźni muzycznej, malowanie ogólnego wrażenia muzyki.
 • przybliżanie postaci wybitnego polskiego kompozytora, wdrażanie do umiejętnego odbioru muzyki poważnej, stwarzanie okazji do zabaw przy muzyce, stwarzanie sytuacji zachęcających do swobodnych wypowiedzi, poznanie obrazu graficznego litery n, N, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
 • doskonalenie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych, utrwalanie poznanych cyfr, zapoznawanie dzieci z pojęciami: pięciolinia, gama i klucz wiolinowy.
 • zapoznawanie z wybranymi instrumentami muzycznymi, zapoznawanie ze specjalistycznymi nazwami muzycznymi, uwrażliwianie na barwę dźwięku instrumentów muzycznych, nauka piosenki Przed koncertem, doskonalenie poczucia rytmu, uwrażliwianie na sygnał ruchowy, integracja grupy.
 • dostrzeganie regularności, układanie i rozwiązywanie prostych zadań.
 • kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez rozróżnianie, wyodrębnianie i określanie różnorodnych dźwięków z otoczenia, uświadamianie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, działania człowieka zmierzające do zmniejszenia lub tłumienia hałasu, uświadamianie prawa ludzi do ciszy.
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat twórczości F. Chopina, wyjaśnianie pojęcia nokturn, poznawanie posługiwania się nową techniką plastyczną (kalkografia) do wyrażania nastroju muzyki, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie posługiwania się nożyczkami.

 

III TYDZIEŃ: Słońce coraz mocniej świeci

 • poznawanie charakterystycznych cech nowej pory roku – przedwiośnia, wyjaśnianie przysłowia W marcu jak w garncu, wdrażanie do wykorzystywania naturalnych efektów dźwiękowych, aby ilustrować zmiany atmosferyczne, ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów, rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • poznawanie zastosowania nowej techniki – batik na papierze, rozwijanie wyobraźni poprzez interpretowanie efektów pracy, kształtowanie otwartości, śmiałości w wyrażaniu swoich pomysłów.
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat, rozwijanie zainteresowania czytaniem, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez zabawy przy muzyce, poznanie obrazu graficznego litery b, B, ćwiczenia w czytaniu.
 • zapoznawanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie związanymi z przedwiośniem, doskonalenie umiejętności odgrywania ról i posługiwania się rekwizytami w zabawach inscenizowanych, przełamywanie nieśmiałości, zwracanie uwagi na poprawną intonację i artykulację, budzenie zainteresowania czytaniem.
 • utrwalanie tematyki związanej z instrumentami muzycznymi oraz z koncertami muzyki poważnej, utrwalanie piosenki Przed koncertem, rozwijanie wyobraźni ruchowej, uwrażliwianie na brzmienie instrumentów perkusyjnych, rozwijanie pamięci.
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, kształtowanie umiejętności rozwiązywania i układania zadań.
 • rozszerzanie wiadomości na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nową porą roku – wiosną, rozpoznawanie wiosennych kwiatów, próby rozpoznawania ich w otoczeniu, zachęcanie do ochrony przyrody, uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w czasie wyjść poza teren placówki oraz uświadamianie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obserwowanych zjawisk.
 • doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami, kształtowanie umiejętności projektowania kompozycji płaskich, nabywanie umiejętności odzwierciedlania rzeczywistości w formie plastycznej, rozwijanie wyobraźni.

 

IV TYDZIEŃ: Podaj łapę

 • wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt domowych, kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt, inspirowanie do kreatywnych działań.
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań i oceniania postępowania bohaterów, poznanie obrazu graficznego litery ł, Ł, doskonalenie umiejętności czytania, budzenie zainteresowania pisaniem.
 • rozumienie przyczyn i skutków przedstawionych w historyjce obrazkowej, ćwiczenie orientacji przestrzennej, ćwiczenia w formułowaniu wypowiedzi na podany temat, zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi.
 • utrwalanie tematyki związanej z przyjaźnią człowieka i psa, uwrażliwianie na sygnał dźwiękowy, rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach diatonicznych, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni ruchowej, integracja grupy.
 • doskonalenie liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych, ćwiczenie myślenia operacyjnego poprzez składanie i rozkładanie stałych układów trwale ze sobą skojarzonych, utrwalanie poznanych cyfr.
 • poznawanie roli psa w życiu człowieka, poznawanie podstaw tresury psa, nabycie praktycznej umiejętności zachowania się w przypadku ataku psa.
 • rozwijanie otwartości poprzez szukanie nowych zastosowań znanych przedmiotów, ćwiczenie sprawności rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich prac.

 

_________________________________________________________________________________________

Luty 2018 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ – „Lubimy się śmiać”.

 • poznawanie właściwości magnesu oraz sposobów jego wykorzystania przez człowieka
 • wykrywanie związków i zależności zachodzących między przedmiotami
 • ćwiczenie logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • nabywanie umiejętności współdziałania w zespole
 • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • budzenie poczucia bezpieczeństwa
 • zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań.

 

II TYDZIEŃ – „Lubimy eksperymentować”

 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego
 • kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń
 • poznanie znaczenia pojęć: naukowiec, eksperyment i wyjaśnianie ich własnymi słowami
 • budzenie zainteresowania czytaniem.
 • obserwowanie topnienia śniegu
 • rozwijanie zainteresowań badawczych i próby szukania własnych rozwiązań
 • motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 • rozumienie zakazu jedzenia śniegu.
 • poznawanie właściwości gliny
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • poznawanie i określanie odgłosów wydawanych przez różne przedmioty
 • wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów codziennego użytku
 • improwizacje dźwiękowe
 • reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • określanie natężenia muzyki: głośno, cicho.
 • wprowadzenie w zabawie pojęcia pojemności naczyń
 • stwarzanie okazji do samodzielnych doświadczeń
 • nabywanie umiejętności szacowania „na oko”
 • wdrażanie do uważnego obserwowania
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej.
 • stwarzanie okazji do samodzielnego badania produktów spożywczych oraz eksperymentowania z ich mieszaniem i łączeniem
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania podczas zajęć kulinarnych
 • poznanie produktów spożywczych niezbędnych do wykonania naleśników
 • budzenie zainteresowania nowymi smakami
 • kształtowanie umiejętności planowania pracy
 • przyswajanie zasad zdrowego odżywiania się.

 

III TYDZIEŃ „Zimowe zabawy”.

 • wyrabianie koncentracji uwagi
 • próba określenia przez dzieci nastroju opowiadania
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na temat treści utworu
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem.
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną tuację (rytmy)
 • tworzenie kompozycji według określonych reguł
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • obserwowanie regularności w układach rytmicznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem.
 • ustalenie na poziomie intuicji, czym jest trójkąt i dostrzeganie jego cech
 • wdrażanie do rozpoznawania figur geometrycznych
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • kształtowanie umiejętności manipulowania przedmiotami
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach dwuosobowych.
 • kształtowanie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce
 • rozwijanie aparatu głosowego
 • wdrażanie dzieci do wyrażania swoich myśli i uczuć w kontekście wysłuchanego utworu
 • rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia
 • utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • uwrażliwianie na potrzeby innych
 • właściwe reagowanie na sygnał
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • obserwowanie topnienia lodu
 • poznanie właściwości lodu
 • kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk
 • rozwijanie zainteresowań badawczych i próby szukania własnych rozwiązań
 • motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 • rozumienie zakazu jedzenia śniegu.

 

IV TYDZIEŃ – „Kim będę, gdy dorosnę?”.

 • wdrażanie do uważnego słuchania ze zrozumieniem utworu literackiego
 • poznawanie nazw i podstawowych czynności związanych z wybranymi zawodami
 • rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia przedmiotów z właściwym zawodem
 • poszerzanie słownictwa
 • rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat.
 • ćwiczenie logicznego myślenia
 • inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska
 • prowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji zjawisk przyrody
 • zapoznanie ze sposobami wykorzystania wiatru.
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami
 • utrwalenie sprawności liczenia w zakresie 5 przez odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków za pomocą zbioru krążków
 • wdrażanie do wystukiwania rytmów i dostrzeganie rytmów w otoczeniu
 • poszerzanie słownictwa o nazwy instrumentów
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • nauka piosenki W kapeluszu mego taty
 • doskonalenie poczucia rytmu
 • improwizacje muzyczno-ruchowe
 • reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • rozwijanie koordynacji ruchowej.
 • kształtowanie umiejętności manualnych
 • wzbogacanie własnych doświadczeń wzrokowych i dotykowych
 • tworzenie kompozycji według własnego pomysłu
 • rozwijanie wyobraźni
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wdrażanie do zachowania ładu i porządku w otoczeniu.
 • utrwalenie wiadomości o różnych zawodach
 • określanie cech charakterystycznych dla danego zawodu
 • stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się i dzieleniu się wiedzą
 • próby wyciągania właściwych wniosków
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem.

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ – „Śmiech to zdrowie”

 • kształtowanie umiejętności określania, w którym zbiorze jest więcej elementów – ustalanie równoliczności, utrwalanie obrazu graficznego liczb 1–7, ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
 • nauka piosenki Zostanę klaunem, utrwalanie tematyki związanej z emocjami oraz nastrojami, rozwijanie umiejętności wyrażania poprzez minę różnych emocji, doskonalenie pamięci, kształtowanie sprawności ruchowej.
 • kształtowanie umiejętności liczenia i rozróżniania błędnego liczenia od poprawnego, ustalanie liczebności zbiorów, doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.
 • rozbudzanie w dzieciach poczucia humoru, budzenie radości ze wspólnych zabaw w grupie, pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia, rozwijanie spontanicznej improwizacji, kształtowanie sprawności fizycznej, budowanie poczucia własnej wartości, ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów.
 • poznawanie pojęcia karykatura, ćwiczenie spostrzegawczości w dostrzeganiu szczegółów wyglądu człowieka, budowanie poczucia własnej wartości, nauka wypowiadania się w sposób kulturalny na temat prac plastycznych innych autorów, doskonalenie techniki rysunku ołówkiem.

 

II TYDZIEŃ – „Koty i kociaki”.

 • kształtowanie zainteresowania światem zwierząt, poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych, aktywizowanie myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek, wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z dzieckiem, doskonalenie percepcji wzrokowej, doskonalenie percepcji słuchowej, ćwiczenia w analizie i syntezie głoskowej wyrazów, rozwijanie sprawności ruchowej.
 • doskonalenie umiejętności formowania postaci zwierzęcia z jednej bryły, ćwiczenie sprawności manualnej, doskonalenie dostrzegania szczegółów budowy zwierzęcia i przedstawienia jej w pracy plastycznej.
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie szczegółów w wyglądzie kota, nabywanie wiedzy na temat związku budowy zwierzęcia z jego trybem życia, poznanie obrazu graficznego litery k, K, poznanie obrazu graficznego i znaczenia znaku przystankowego – znaku zapytania w zdaniu, ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów, doskonalenie umiejętności czytania.
 • doskonalenie umiejętności liczenia, ustalanie równoliczności dwóch zbiorów, nabieranie sprawności w posługiwaniu się liczebnikami porządkowymi.
 • utrwalanie piosenki Zostanę klaunem, uwrażliwianie na zmiany tempa, rozwijanie umiejętności wyrażania pozytywnych emocji, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni ruchowej, integracja grupy.
 • doskonalenie umiejętności liczenia, wdrażanie do przestrzegania reguł gry.
 • kształtowanie wrażliwości na los opuszczonych, porzuconych, pokrzywdzonych zwierząt, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt, tworzenie trwałych nawyków niesienia pomocy opuszczonym zwierzętom, poznawanie funkcji zadań Straży dla Zwierząt, nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej, koncentracji, uwagi, ćwiczenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.

 

III TYDZIEŃ – „Sporty zimowe”.

 • utrwalanie zasad zachowania się w czasie wycieczki, zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z określoną porą roku, wzbogacanie zasobu słownika czynnego poprzez wprowadzanie i wyjaśnianie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących zimowej pogodzie: śnieżyca, zadymka, zawierucha, kra, mróz, plucha, gołoledź.
 • doskonalenie techniki malowania farbami akwarelowymi, wnioskowanie o właściwościach farb akwarelowych, rozbudzanie zainteresowania malarstwem, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, wzbogacanie zasobu słownika czynnego poprzez wprowadzanie i wyjaśnianie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących zimowej pogodzie: szron, szadź, rozwijanie wyobraźni.
 • promowanie zdrowego stylu życia – rozumienie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu, wzbogacanie czynnego słownika dzieci o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających, stwarzanie sytuacji rozwijających nieskrępowaną ekspresję ruchową dziecka, doskonalenie płynności ruchów w przestrzeni i adaptacji ruchów własnych do ruchów partnera, ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów, rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym, ustalanie wyników dodawania w zakresie liczby 8 (korzystanie ze zbiorów zastępczych), ćwiczenia w rozkładaniu danej liczby na dwa składniki, kształtowanie pojęcia liczby 8, poznanie cyfry 8.
 • utrwalanie zimowej tematyki, zapoznanie z piosenką Bałwankowa rodzina, integracja grupy, rozwijanie umiejętności liczenia, kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności ważenia przedmiotów, nabywanie umiejętności odróżniania ciężaru ważonego przedmiotu od jego wielkości, zapoznawanie się ze sposobem pakowania towarów, rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, poznawanie właściwości śniegu i lodu, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń.
 • doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji płaskich, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

IV TYDZIEŃ – „Poznajemy różne zawody”.

 • przypomnienie nazw i podstawowych czynności wybranych zawodów, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego i wypowiadania się na temat jego treści, nabywanie umiejętności identyfikowania przedmiotów z danym zawodem, poszerzanie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami złożonymi, stosowania prawidłowych form fleksyjnych, ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów, rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • zapoznanie z nową techniką plastyczną – wydrapywanie na podkładzie z kredek świecowych, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do sprzątania po skończonej pracy.
 • utrwalanie wiadomości na temat zawodów o ważnym znaczeniu społecznym: strażaka, policjanta, ratownika medycznego, lekarza pogotowia, utrwalanie numerów telefonów alarmowych, praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad powiadamiania służb ratunkowych, utrwalenie roli psa w pracy służb ratowniczych, poznanie znaku graficznego litery p, P, ćwiczenia w analizie i syntezie głoskowej wyrazów, doskonalenie umiejętności czytania.
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem przedmiotów zastępczych, wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania, doskonalenie umiejętności liczenia, wzbogacanie słownictwa.
 • utrwalanie tematyki związanej z odejściem zimy, nauka zabawy Przyszedł nocą miś, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie koordynacji ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na brzmienie instrumentów perkusyjnych.
 • wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania, doskonalenie umiejętności liczenia, ćwiczenia w rozkładaniu danej liczby na składniki, poznawanie zawodów związanych z handlem: ekspedient, kasjer, utrwalanie obrazu graficznego poznanych liczb.
 • utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter, ćwiczenie logicznego myślenia, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń.
 • doskonalenie stosowania techniki plastycznej – wyszywanie, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu ostrych narzędzi (igła).

__________________________________________________________________________________________

Styczeń 2018 r.

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

__________________________________________________________________________________________

Grudzień 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

Małgorzata Grubka

 

Tydzień I

 • Wprowadzenie atmosfery humoru i dobrej zabawy
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • Nauka uważnej obserwacji
 • Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania cienia
 • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • Zapoznanie z techniką inscenizacji z wykorzystaniem teatru cieni
 • Wzbogacenie słownictwa czynnego
 • Utrwalanie par pojęć: daleko- blisko, wysoko- nisko
 • Kształtowanie otwartości i śmiałości poprzez odtwarzanie ról
 • Utrwalanie wyniku dodawania i odejmowania- liczenie przedmiotów, dokładanie i zabieranie przedmiotów oraz ich liczenie po każdej takiej zmianie
 • Utrwalanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni
 • Rozwijanie poczucia rytmu, nauka chodzenia po obwodzie koła
 • Improwizacja ruchowa na zadany temat
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy, powtarzanie prostych rytmów zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych rozwijających zmysł dotyku
 • Rozwijanie wrażliwości czuciowej
 • Klasyfikowanie według określonej cechy
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu strachu
 • Wyjaśnienie powiedzenia „Strach ma wielkie oczy”
 • Wyrażanie emocji za pomocą różnych środków wyrazu: ekspresji słownej, plastycznej, ruchowej
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • Budowanie zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa

 

Tydzień II

 • Poznanie pory roku: zimy
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć służących do określania atrybutów zimy oraz towarzyszących jej zjawisk atmosferycznych: lód, śnieg, czapy śniegowe, zadymka śnieżna
 • Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu
 • Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas spaceru
 • Stwarzanie okazji do dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami ze spaceru
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni bieli oraz fakturę
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez poznanie pojęć: szron oraz określeń opisujących fakturę: błyszczący, skrzący, mieniący się
 • Wdrażanie do sprzątania po zakończonej pracy
 • Poznanie właściwości śniegu i lodu, budzenie ciekawości poznawczej
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem i na lodzie
 • Prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
 • Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej
 • Wykonywanie dwóch różnych czynności jednocześnie
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • Kształtowanie uważnego słuchania
 • Uwrażliwianie na słuchaną muzykę (nastrój, tempo, itp.)
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody
 • Uświadamianie dzieciom, że ubiór ma wpływ na nasze zdrowie
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i definiowania
 • Poznanie techniki malarskiej „mokre na mokrym”
 • Doskonalenie umiejętności malowania farbami akwarelowymi
 • Budzenie wrażliwości na piękno zimowego krajobrazu

 

Tydzień III

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów bożonarodzeniowych
 • Nabywanie umiejętności formułowania pytań
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Wdrażanie do pracy zespołowej- nauka uważnego słuchania cudzego zdania oraz spokojnego przedstawienia swoich sądów i opinii
 • Nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń
 • Tworzenie rodzinnej atmosfery świąt, doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego
 • Kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów
 • Grupowanie przedmiotów wg określonych kryteriów
 • Utrwalanie określeń wielkości; duży- mały, większy- mniejszy
 • Utrwalanie pojęć dotyczących stosunków przestrzennych: wyżej- niżej, nad, pod, obok
 • Czerpanie radości ze wspólnych działań
 • Próby samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Łączenie przyczyny ze skutkiem, nauka uważnej obserwacji
 • Próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i wnioskowania
 • Kodowanie i dekodowanie informacji
 • Nauka uważnego słuchania zdania innych oraz spokojnego przedstawiania swoich sądów i opinii
 • Nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń
 • Utrwalenie chodzenia w kole wiązanym
 • Kształcenie umiejętności chodzenia po okręgu ze zmianą kierunku
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na różne sygnały dźwiękowe
 • Rozwijanie wyobraźni ruchowej, poznanie procesu wytwarzania bombek
 • Uczenie śmiałości i otwartości w kontaktach z innymi
 • Prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obserwowanych zachowań innych ludzi oraz ich oceny
 • Rozwijanie ekspresji twórczej
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz różnymi przyborami
 • Wprowadzenie nastroju świąt i radości ze wspólnych przygotowań

 

Tydzień IV

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów muzyki poważnej
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej inspirowanej muzyką
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat utworu
 • Kształcenie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć
 • Poznanie działalności biblioteki
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wyjścia poza teren przedszkola oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania
 • Uczucie śmiałości i otwartości w kontaktach z innymi
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie reakcji na sygnał
 • Kształtowanie wyobraźni ruchowej
 • Rozwijanie aparatu mowy
 • Kształtowanie uważnego słuchania
 • Wdrażanie do zgodnego działania w grupie oraz cierpliwego czekania na swoją kolej
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania gry
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry
 • Ćwiczenie logicznego myślenia, ćwiczenie w liczeniu
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci
 • Próby samodzielnego redagowania krótkich tekstów
 • Próby wyrażania przeżyć w formie plastycznej w powiązaniu z treścią własnego dzieła
 • Utrwalenie wiadomości o budowie książki, rozwijanie wyobraźni
 • Doskonalenie płynności ruchów ręki poprzez stosowanie techniki plastycznej
 • Budowanie poczucia własnej wartości

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ Czy zwierzęta lubią zimę?

CELE:

 • liczenie i porównywanie liczebności dwóch zbiorów, przeliczanie w zakresie 5, utrwalanie zapisu cyfr 15, odtwarzanie zbioru w sposób symboliczny i za pomocą znaku cyfrowego, współpraca w zespole, stosowanie się do reguł obowiązujących w zabawie.
 • doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów, ćwiczenie logicznego myślenia.
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści opowiadania, kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się na określony temat, kształtowanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnego zdania oraz oceniania cudzego i własnego postępowania – postawa empatyczna, rozumienie konieczności niesienia pomocy innym i czerpania z tego radości, doskonalenie syntezy i analizy sylabowej wyrazów, utrwalenie liczby 5.
 • wyodrębnianie kształtu z innych cech przedmiotów i nazywanie ich: kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt, dopasowywanie kształtów, rozbudzanie twórczej wyobraźni i tworzenie własnych wzorów, wspomaganie dzieci w skupieniu się na tym, co istotne, w uważnym spostrzeganiu i w precyzyjnej koordynacji.

 

II TYDZIEŃ Gramy w teatrze.

CELE:

 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń, wdrażanie do swobodnego improwizowania ruchem utworu muzycznego, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i płynności ruchów ciała.
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych, tworzenie lalki według własnego pomysłu, doskonalenie sprawności manualnych rąk, zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie pracy.
 • rozumienie konieczności opiekowania się młodszymi, zachęcanie do podejmowania obowiązków, wdrażanie do uważnego słuchania i wyciągania wniosków, podnoszenie wiary we własne możliwości, poznanie litery l, L, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia grafomotoryczne.
 • wyodrębnianie kształtów z innych cech przedmiotów i nazywanie ich: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, kształtowanie intuicji geometrycznej, utrwalanie znaku graficznego liczb 15, rozwijanie wyobraźni twórczej, wdrażanie do uważnego obserwowania, rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • nauka pastorałki W lichej stajni, utrwalanie tematyki związanej ze świętami Bożego Narodzenia, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie pamięci, uwrażliwianie na sygnał wzrokowy oraz dźwiękowy.
 • ćwiczenie logicznego myślenia, inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska, prowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji zjawisk przyrody, próby wyjaśnienia zjawiska cienia.
 • wyrabianie umiejętności tworzenia przedstawienia, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas przedstawienia, motywowanie do współpracy w zespole, poszerzanie słownictwa związanego z tematyką teatru, rozwijanie umiejętności pozawerbalnego porozumiewania się, stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

 

III TYDZIEŃ Niebawem święta

CELE:

 • wyrabianie koncentracji uwagi podczas recytowania wiersza przez N., próba określenia przez dzieci nastroju wiersza, zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na temat treści utworu, poznawanie zwyczaju ubierania choinki.
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację – rytmy, tworzenie kompozycji według określonych reguł, doskonalenie sprawności manualnej, obserwowanie regularności w układach rytmicznych, utrwalanie cyfr: 1–5, przeliczanie elementów w zbiorze 5-elementowym, wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowych, motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków, doskonalenie umiejętności liczenia, zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie pracy, kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem
 • stwarzanie okazji do samodzielnego badania produktów spożywczych oraz eksperymentowania z mieszaniem ich i łączeniem, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas zajęć kulinarnych, poznanie produktów spożywczych niezbędnych do wykonania pierników, nawiązywanie do dawnych zwyczajów bożonarodzeniowych związanych z dekorowaniem choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
 • rozumienie pomiaru długości – mierzenie za pomocą przyjętej miary: paskami papieru, dłonią, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz koncentracji uwagi przy dokonywaniu pomiaru, porównywanie długości: dłuższy, krótszy, takiej samej długości, doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami, kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach dwuosobowych.
 • utrwalanie pastorałki W lichej stajni, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, uwrażliwianie na rejestry brzmieniowe (wysoko, nisko, średnio), rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie spostrzegawczości, doskonalenie wyobraźni przestrzennej.
 • kształtowanie pojęcia liczby 6, poznanie cyfry 6, utrwalanie znajomości cyfr: 1–5, przeliczanie elementów w zbiorze 6-elementowym, kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowych, motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków, doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów.
 • doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odwzorowywania różnych kształtów, wyrabianie sprawności wzrokowej, odczuwanie zadowolenia z wykonanej pracy, budzenie nastroju radosnego oczekiwania na święta, ćwiczenia manualne rąk.
 • wdrażanie do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworu, rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia, poznawanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, uwrażliwienie na potrzeby innych, zachęcanie do sprawiania innym przyjemności, próby odróżniania dźwięków instrumentów perkusyjnych

 

IV TYDZIEŃ Poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe.

CELE:

 • poznanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu – zmiana miesięcy, motywowanie do uważnego słuchania, a następnie do wyciągania wniosków, poznawanie zwyczajów bożonarodzeniowych.
 • kształtowanie umiejętności manualnych, wzbogacanie własnych doświadczeń zmysłowych, zachęcanie do uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych, kształtowanie postaw przynależności społecznej w nawiązaniu do tradycji bożonarodzeniowej, tworzenie kompozycji według własnego pomysłu.
 • zapoznawanie ze sposobem przechowywania żywności, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas przeprowadzania doświadczenia, wyjaśnianie pojęcia bakterie, stwarzanie możliwości do dzielenia się własnymi doświadczeniami.
 • wprowadzenie pojęcia waga, próby skonstruowana wagi w celu zrozumienia, na czym polega ważenie, jaki jest ciężar danej rzeczy, ważenie artykułów spożywczych, wdrażanie do współpracy w zespołach dwuosobowych, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami.
 • utrwalanie piosenki Trampolina, rozwijanie pamięci, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie spostrzegawczości.
 • nabieranie wprawy w ważeniu i dążeniu do precyzji, kształtowanie koncentracji uwagi, stwarzanie sytuacji zabawowych wymagających manipulowania i liczenia, współdziałanie w parach, utrwalanie reguł, które stosuje się w trakcie ważenia.
 • doskonalenie sprawności rąk i umiejętności posługiwania się pędzlem, budzenie wyobraźni twórczej, przygotowywanie stroików świątecznych, budzenie nastroju radosnego oczekiwania na nadchodzące święta, wyjaśnienie pojęcia jemioła.
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści wiersza, poznawanie zwyczajów związanych z polską tradycją świąt Bożego Narodzenia, budzenie radosnego oczekiwania na spotkanie z bliskimi, zachęcanie poprzez rozmowę do dzielenia się własnymi doświadczeniami związanymi ze zwyczajami bożonarodzeniowymi

 

__________________________________________________________________________________________

Listopad 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

Małgorzata Grubka

 

Tydzień I

 • Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat pogody
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody
 • Rozumienie pojęcia prognoza pogody
 • Budzenie zainteresowania pięknem otaczającego świata
 • Zwracanie uwagi na walory artystyczne przedmiotów
 • Nabywanie śmiałości w operowaniu farbami
 • Poznawanie różnych technik plastycznych
 • Wyrażanie własnych emocji i obserwacji w różnych formach plastycznych
 • Utrwalanie kształtów figur geometrycznych (trójkąt)
 • Porównywanie wielkości przedmiotów
 • Dopasowywanie przedmiotów o tej samej wielości
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie uważnego słuchania
 • Rozróżnianie przeciwieństw: szybko- wolno, cicho- głośno, oraz coraz ciszej- coraz głośniej, coraz szybciej- coraz wolniej
 • Kształtowanie ruchowej wyobraźni
 • Poznawanie zjawisk przyrody
 • Próby scharakteryzowania wiatru
 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • Interesowanie się zjawiskami przyrody
 • Rozumienie konieczności ubierania się stosownie do pogody
 • Utrwalanie wiadomości na temat pór roku
 • Kształtowanie nawyku ubierania się stosownie do pogody
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Tworzenie zbiorów
 • Nazywanie niektórych zjawisk przyrody
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach
 • Rozumienie pojęcia prognoza pogody

 

Tydzień II

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zwierząt
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Motywowanie do logicznego myślenia i wypowiadania się
 • Wyrażanie myśli i emocji w formie muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach z całą grupą
 • Wdrażanie do prób łączenia przyczyny ze skutkiem
 • Kształtowanie poczucia estetyki
 • Ćwiczenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów
 • Poznawanie właściwości różnych materiałów plastycznych
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach
 • Tworzenie kompozycji według określonych reguł
 • Rozróżnianie zwierząt i ich nazywanie
 • Dobieranie do pary
 • Przeliczanie w zakresie 2
 • Określanie wielkości zwierząt
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Tworzenie kolekcji
 • Rozpoznawanie odgłosów wydobywanych z różnych przedmiotów
 • Wykorzystywanie różnych przedmiotów jako instrumentów
 • Określanie natężenia muzyki cicho- głośno
 • Kształtowanie wyobraźni muzycznej
 • Pobudzanie ciekawości poznawczej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Badanie zjawiska rozpuszczalności substancji
 • Wykrywanie związków i zależności zachodzących między substancjami
 • Próby wyciągania wniosków
 • Ćwiczenie skupienia uwagi
 • Zapamiętywanie kolejności poszczególnych ruchów i bierne ich odwzorowanie
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Ćwiczenia spostrzegawczości
 • Odnajdywanie cech wspólnych dwóch przedmiotów

 

Tydzień III

 • Zapoznanie z losem bohatera
 • Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt domowych
 • Wdrażanie do opiekowania się zwierzętami
 • Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Budzenie uczuć empatycznych
 • Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt
 • Dostrzeganie szczegółów w wyglądzie psa
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Rozwijanie wyobraźni i oryginalności myślenia
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń w formie plastycznej
 • Stosowanie określeń dotyczących długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od
 • Przeliczanie w zakresie 3
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 • Wdrażanie do dokładnej obserwacji oraz prób łączenia przyczyny ze skutkiem
 • Rozróżnianie i nazywanie różnych odgłosów i dźwięków- próby naśladowania
 • Doskonalenie aparatu głosowego
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • Słuchanie i śpiewanie piosenki
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas wycieczki
 • Poznawanie pracy weterynarza
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się i dzieleniu się doświadczeniami
 • Rozwijanie zainteresowania życiem zwierząt i przyrody
 • Budzenie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • Utrwalanie nazw zwierząt hodowlanych (dorosłych i młodych)
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Budzenie zainteresowania pięknem przyrody
 • Rozwijanie mięśni narządów mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowczych

 

Tydzień IV

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zwyczajów zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Motywowanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami
 • Kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania innych
 • Utrwalanie części kształtu figury geometrycznej (koło)
 • Otwieranie przed dzieckiem nowych możliwości wyrazu
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych wyobrażeń i obserwacji za pomocą technik plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji na półprzestrzeniach z papieru
 • Wprowadzenie nastroju radosnego ożywienia
 • Wdrażanie do dbania o ład i porządek w otoczeniu
 • Uświadamianie dzieciom prawidłowości, które muszą być przestrzegane przy liczeniu
 • Odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Ustalanie równoliczności zbiorów
 • Rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne oparte na piosenkach
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • Twórcze interpretacje ruchowe do muzyki
 • Dobieranie ruchu do akompaniamentu
 • Badanie zjawiska rozpuszczalności substancji
 • Wykrywanie związków i zależności między substancjami
 • Próby wyciągania trafnych wniosków na podstawie obserwacji i doświadczeń z rozpuszczaniem
 • Poznawanie wielozmysłowe miodu
 • Budzenia zainteresowania otaczającym światem
 • Stosowanie się do reguł obowiązujących w czasie wykonania zadania
 • Budowanie poczucia radości ze wspólnej pracy
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem i czytaniem
 • Kształtowanie pojęć: przyjaźń i przyjaciel
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie poczucia rytmu

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska, mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Wszyscy mamy mamy.

 • zrozumienie, że wszystkie dzieci na świecie mają swoje prawa, w tym prawo do bycia kochanym, poznawanie kultury innych narodów, utrwalenie obrazu graficznego litery m, M.
 • nauka piosenki Pan Listopad, zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi, uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie pamięci.
 • rozwijanie umiejętności operacyjnego myślenia, ustalanie równoliczności zbiorów – przeliczanie i łączenie w pary, utrwalanie poznanych cyfr 1, 2, 3.

 

II TYDZIEŃ: Listopadowe święto.

 • ustalanie na poziomie intuicji, czym jest koło i kula, dostrzeganie cech, dostrzeganie różnic, kreślenie koła po śladzie, dostrzeganie kształtu koła i kuli w przedmiotach w najbliższym otoczeniu.
 • doskonalenie umiejętności formowania papieru, kształtowanie umiejętności obserwacji wzrokowej, wzbogacanie słownika przez dostrzeganie i określanie różnic w wyglądzie zwierząt, doskonalenie umiejętności zabawy w zespole.
 • budzenie uczuć patriotycznych, budzenie szacunku do symboli narodowych, doprowadzenie do rozumienia pojęć: Polska, ojczyzna, symbole narodowe, barwy narodowe, poznanie litery d, D.
 • utrwalanie symboli narodowych, wdrażanie do poszanowania symboli narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej, poznanie charakterystycznych cech, trybu i warunków życia orła bielika, rozwijanie sprawności manualnej.
 • utrwalanie znajomości figur geometrycznych, aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości.
 • rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju, poznanie największej rzeki Polski – Wisły od źródeł aż do ujścia i poznanie niektórych miast leżących nad Wisłą, ćwiczenia w czytaniu.
 • nauka hymnu Polski, utrwalenie symboli narodowych (hymn, flaga), uwrażliwienie na akcent słowny, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie świadomości własnego ciała.
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej, rozumienie pojęcia stolica, poznanie herbu Warszawy, doskonalenie w czytaniu mapy – wskazywanie Warszawy na mapie Polski, poznanie legend o Warszawie, poznanie zabytków Warszawy.
 • utrwalenie znajomości herbu stolicy, ćwiczenie sprawności palców.

 

III TYDZIEŃ: Mój przyjaciel zwierzak.

 • poznanie tradycji ludowych własnego regionu, poznanie pracy ludzkiej związanej z uprawą roślin oraz narzędzi i maszyn ułatwiających jej wykonywanie, zapoznanie z etapami powstawania pieczywa, wdrażanie do szanowania pieczywa.
 • podnoszenie świadomości i rozwijanie wrażliwości na los porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt, czekających na pomoc w schronisku, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt, tworzenie trwałych nawyków niesienia pomocy opuszczonym zwierzętom, nabywanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji.
 • rozwijanie ekspresji twórczej, doskonalenie umiejętności formowania postaci zwierzęcia z jednej bryły gliny, doskonalenie sprawności manualnej.
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt, wdrażanie do uważnego słuchania opisu zwierzęcia i odtwarzania opisanej sylwetki w formie plastycznej, doskonalenie umiejętności formułowania zwięzłych komunikatów, utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania.
 • opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako wymiany informacji, poznanie pracy weterynarza, usystematyzowanie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych, budzenie ciekawości poznawczej oraz pozytywnych przeżyć związanych z hodowlą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt.
 • uwrażliwienie na brzmienie instrumentów muzycznych, utrwalenie piosenki Pan Listopad, kształtowanie głosu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, doskonalenie pamięci.
 • doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie pojęcia liczby 4, poznanie cyfry 4, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i rozumienia wypowiadanych zdań wyrwanych z kontekstu lub fragmentów przebiegu akcji.

 

IV TYDZIEŃ: Nadchodzi zima.

 • nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, określenie ich roli w życiu człowieka, rozwijanie pozytywnego stosunku do zwierząt, wypowiedzi na temat utworu – myśli przewodniej w nim zawartej oraz sensu moralnego, inscenizowanie utworu literackiego, nabywanie umiejętności odgrywania ról – modulowania głosu, wyrażania emocji.
 • rozwijanie ekspresji twórczej, nabywanie umiejętności wykonywania rekwizytów do przedstawienia teatralnego, wykonywanie kukiełek.
 • wzbogacenie słownika czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących późnej jesieni: jesienna szaruga, słota, ulewa, gołoledź, mgła, plucha, rozwijanie umiejętności odczytywania symboli oznaczających pogodę, poszerzanie wiadomości na temat pracy meteorologa, doskonalenie umiejętności odczytywania prostych komunikatów o pogodzie, poznanie znaczenia prognozy pogody.
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni barw, doświadczenia w otrzymywaniu pochodnych barwy białej i czarnej, wdrażanie do sprzątania po skończonej pracy.
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajem gromadzenia zapasów na zimę przez ludzi, zapoznanie dzieci ze sposobem kiszenia kapusty, poznanie przyborów kuchennych: tarki i szatkownicy oraz ćwiczenia praktyczne w ich wykorzystaniu, wdrażanie do przestrzegania zasad higieny podczas wykonywania prac kuchennych.
 • zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody, poznanie zjawiska izolacji cieplnej, poznanie pracy krawcowej, wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia związane z pracą krawcowej, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczki oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania, poznanie litery i, I, ćwiczenie słuchu fonematycznego.
 • uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, utrwalenie piosenki Pan Listopad, rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na zmiany natężenia dźwięku, rozwijanie inwencji twórczej.
 • doskonalenie umiejętności liczenia – ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami, wzbogacanie wiedzy o życiu zwierząt leśnych.

 

V TYDZIEŃ: Czy zwierzęta lubią zimę?

 • uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom, poszerzenie wiadomości o życiu zwierząt leśnych zimą, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, doskonalenie poprawnych wypowiedzi, rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej, rozwijanie kompetencji matematycznych, usprawnianie grafomotoryki.
 • uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dokarmiania zwierząt, doskonalenie umiejętności projektowania oraz wykonania przedmiotu zgodnie z projektem, doskonalenie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów, ćwiczenia małej motoryki, doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 • wdrażanie dzieci do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworu, rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia, uwrażliwianie na potrzeby innych, zachęcanie do sprawiania innym przyjemności.
 • rozwijanie wyobraźni twórczej przy tworzeniu kompozycji płaskich, utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających w lesie, zwracanie uwagi na staranne wykonanie pracy, usprawnianie rąk poprzez przyklejanie drobnych elementów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas wycieczki, rozpoznawanie na śniegu tropów zwierząt spotykanych w najbliższym otoczeniu, kształtowanie nawyku korzystania ze świeżego powietrza i ubierania się stosownie do pory roku, stwarzanie sytuacji do dzielenia się własnymi doświadczeniami, wdrażanie do koncentracji uwagi w czasie wykonywanego zadania.
 • kształtowanie pojęcia liczby 5, poznanie cyfry 5, utrwalanie znajomości cyfr: 1, 2, 3, 4, przeliczanie liczebników w zbiorze 5-elementowym, wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowych, motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków, doskonalenie umiejętności liczenia.
 • nauka piosenki Mój przyjaciel, rozwijanie koordynacji ruchowej, kształtowanie umiejętności współdziałania z rekwizytem, uwrażliwianie na zmiany tempa, doskonalenie pamięci, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania.

 

__________________________________________________________________________________________

Październik 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Moja rodzina i ja

Cele:

 • Przyswajanie nazw członków rodziny

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Wprowadzanie elementu rywalizacji

 • Rozbudzanie chęci uczestnictwa w rozmowach

 • Doskonalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem

 • Rozwijanie umiejętności manualnych

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej i umiejętności planowania określonej powierzchni

 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych (kwadratu, trójkąta)

 • Stosowanie określeń: para, taki sam

 • Tworzenie zbiorów

 • Rozpoznawanie cyfry 1

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi

 • Zachęcanie do eksperymentowania i wyciągania wniosków

 • Poznawanie właściwości soku cytrynowego

 • Poznawanie wielozmysłowe cytryny

 • Stosowanie określeń: w lewo, w prawo, w bok, do przodu, do tyłu, nad, pod

 • Rozwijanie świadomości własnego ciała

 • Kształtowanie świadomości przestrzeni

 

II TYDZIEŃ: Droga do przedszkola

Cele:

 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze

 • Rozwijanie aktywności twórczej

 • Poznawanie przepisów ruchu drogowego

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek

 • Uświadomienie dzieciom konieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego

 • Wyrabianie nawyku słuchania poleceń dorosłych

 • Poznawanie znaków drogowych

 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników 1 i 2

 • Poznanie obrazu graficznego cyfry 2

 • Wdrażanie do współpracy w zespole

 • Rozwijanie poczucia rytmu

 • Utrwalenie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze świetlnym

 • Poszerzanie wiedzy na temat kształtu i znaczenia znaków drogowych

 • Wdrażanie do bezwzględnego stosowania się do sygnalizacji świetlnej

 

III TYDZIEŃ: Leśne odgłosy

Cele:

 • Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt przygotowujących się do zimy

 • Wdrażanie do uważnego słuchania

 • Kształtowanie umiejętności analizowania tekstu

 • Posługiwanie się określeniami: na, pod, obok

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Wdrażanie do łączenia przyczyny ze skutkiem

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek

 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych darów jesieni: np. żołędzi, kasztanów, liści

 • Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, kompozycję

 • Doskonalenie umiejętności myślenia operacyjnego i wnioskowania

 • Wdrażanie do poszanowania przyrody

 • Budzenie wrażliwości dotykowej

 • Nabywanie świadomości operowania materiałem przyrodniczym

 • Poszerzanie słownictwa

 • Rozwijanie sprawności manualnej

 • Przeliczanie elementów zbioru

 • Rozpoznawanie kształtów liści z trzech różnych drzew

 • Rozwijanie spostrzegawczości

 • Poznawanie zwyczajów jeża

 

IV TYDZIEŃ: Kącik zabawek

Cele:

 • Skupienie uwagi na prezentowanym tekście

 • Prowokowanie do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi

 • Rozwijanie aktywności twórczej

 • Kształtowanie pozytywnych nastawień emocjonalnych

 • Budzenie poczucia, że wszyscy ludzie mają równe prawa

 • Wprowadzanie elementu rywalizacji

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych z różnego rodzaju materiału plastycznego

 • Podnoszenie poczucia własnej wartości

 • Budzenie kreatywności

 • Utrwalenie nazw kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski

 • Porównywanie kształtów

 • Utrwalenie nazw zabawek

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa we wspólnych działaniach

 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku

 • Rozwijanie wrażliwości wzrokowej

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego

 • Samodzielne odkrywanie właściwości rzeczy i zjawisk

 • Rozwijanie umiejętności określenia położenia przedmiotów – orientacja przestrzenna

 • Określanie położenia względem siebie

 • Stosowanie określeń: na, pod, obok, wyżej, niżej

 • Rozwijanie spostrzegawczości

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

I. " Album rodzinny ".

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne :

 • Poznanie struktury rodziny, uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń , miłość i szacunek w rodzinie
 • Poznanie litery a , A , ćwiczenie słuchu fonematycznego, analiza i synteza głoskowa wyrazów
 • Utrwalenie schematu postaci człowieka, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi
 • Budowanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia drzewa rodzinnego , prowadzenie zapisu graficznego ( symboli) do przekazywania informacji
 • Wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z ładem i porządkiem w otoczeniu
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji – tworzenia kolekcji

 

II. " Jesteśmy bezpieczni na drodze "

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się , uważne słuchanie
 • utrwalenie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, wdrażanie do postępowania zgodnie z sygnalizacją świetlną
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wycieczki oraz bezwzględne ich przestrzeganie
 • Praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad ruchu drogowego, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
 • Ustalenie na poziomie intuicji , czym jest trójkąt, dostrzeganie jego cech
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2, poznanie cyfry 2
 • Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz ich realizacji według ustalonego planu
 • Poszerzanie wiadomości na temat roli i zadań policjanta ruchu drogowego

 

III. „ Barwy jesieni ".

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne;

 • Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor , przestrzeń , kompozycję oraz ruch
 • Odczuwanie piękna jesiennego krajobrazu, poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią , poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących- uświadomienie niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących
 • Wzbogacanie wiedzy na temat budowy oraz społecznego życia pszczół , poznanie pracy pszczelarza, poznanie wartości odżywczych miodu
 • Poznanie litery u, U, ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • Poznanie figur geometrycznych – prostokąt, kwadrat
 • Przesunięcia i obroty figur geometrycznych- badanie efektu symetrii
 • Rozwijanie zainteresowania muzyką poważną
 • Rozumienie symboli graficznych, utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia

 

IV. " Jesienne zabawy z tatą "

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne;

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z ojcem
 • Poznanie litery t , T, ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • Ćwiczenia w czytaniu prostych tekstów
 • Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej podanych wyrazów
 • Pielęgnowanie więzi rodzinnych , rozbudzanie uczucia radości z obdarowywania bliskich
 • Poznanie nowej techniki plastycznej – malowanie mokre na mokrym
 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3 , poznanie cyfry 3
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, tworzenie zbioru liczbowego
 • Doświadczalne poznawanie zjawiska akustycznego- rozchodzenia się fal dźwiękowych
 • Poznanie zjawiska powstawania wiatru, poznanie właściwości i nazwy wiatru
 • Dostrzeganie bezpośredniego wykorzystania zjawisk przyrody do konstrukcji urządzeń technicznych

 

__________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Ewelina Skupień

  

I . „Wesołe przedszkole”.

 • Nauka współdziałania w zespole i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Poprawne posługiwanie się swoim imieniem
 • Prawidłowe posługiwanie się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • Dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu
 • Umiejętność odpowiedniego ubioru do określonej pory roku
 • Wskazywanie różnic i podobieństw między przedmiotami
 • Klasyfikacja przedmiotów wg. jednej, dwóch i więcej cech
 • Łączenie przyczyn ze skutkami
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych
 • Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu

 

II. „Razem jest wesoło”.

 • Rozwijanie umiejętności zabawy przy muzyce oraz wyrażania swoich myśli, emocji poprzez nią
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wyodrębnianie głoski w prostych słowach
 • Znajomość charakterystycznych cech pór roku i umiejętność ich wymienienia
 • Posiadanie podstawowych wiadomości na temat życia roślin i zwierząt
 • Umiejętność wyciągania właściwych wniosków
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw

 

III. „To ja”.

 • Umiejętność współdziałania w zespole
 • Dbanie o zdrowie swoje i innych
 • Orientacja w schemacie własnego ciała
 • Doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Dostrzeganie potrzeb innych
 • Umiejętność określenia kierunków w przestrzeni, prawidłowe stosowanie określeń: na, obok
 • Umiejętność współpracy zespole

 

IV. „Kosz pani jesieni”.

 • Znajomość i opis niektórych zjawisk atmosferycznych
 • Umiejętność odpowiadania na postawione pytania
 • Znajomość nazw określonych owoców i warzyw
 • Przeliczanie elementów zbioru zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci, tworzenie zbiorów
 • Rozumienie przyczyn i skutków określonych działań
 • Wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, węchu i dotyku oraz umiejętność ich nazywania
 • Znajomość zasad zdrowego odżywiania

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska, mgr Elwira Zięba

 

I. " Wspominamy wakacje ".

 • Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola- umieszczenie napisów do globalnego czytania
 • Zapoznanie z mapą Polski - rozwijanie umiejętności czytania mapy
 • Wykorzystanie utworu literackiego- " Wakacyjne przygody"-skupienie uwagi na prezentowanym utworze, prowokowanie do stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, przygotowanie do nauki czytania, rozwijanie twórczego myślenia
 • Kształtowanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych
 • Kształtowanie umiejętności segregowania obrazków ze słownym uzasadnieniem
 • Ustalanie liczebności zbiorów- stosowanie liczebników porządkowych
 • Nauka piosenki " Trampolina" - uwrażliwienie na zmianę charakteru muzyki, rozwijanie głosu
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli- zabawy tropiące
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami
 • Wdrażanie do wypowiedzi na dany temat

 

II. " Razem jest wesolo".

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się , uważne słuchanie
 • Kształtowanie rozumienia pojęć: przyjaźń, przyjaciel ; nabywanie umiejętności pozytywnego określania siebie, pozytywnego postrzegania innych
 • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych zasad
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • Rozumienie znaczenia pojęcia - tydzień, poznawanie dni tygodnia i ich zapisu graficznego
 • Poznawanie i stosowanie określeń: wczoraj , dzisiaj , jutro
 • Nauka piosenki:"Dzień dobry"- utrwalenie zwrotów grzecznościowych, uwrażliwienie na sygnał dźwiekowy
 • Rozwijanie umiejętności liczenia; doskonalenie umiejętności porządkowania obiektów według ustalonych kryteriów oraz definiowania pojęć
 • Poznanie funkcji dyżurnego- pełnienia obowiązków na jadalni i w łazience
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, kształtowanie odpowiedzialności za podjęte zadania, doprowadzanie ich do końca.

 

III. „ Oto ja ".

 • Poznanie litery o, O; ćwiczenie słuchu fonematycznego : analiza słuchowa wyrazu " osa "
 • Zasygnalizowanie pojęcia samogłoska, układanie modelu wyrazu
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji przy użyciu techniki malowania farbami, kreowanie postawy aktywnej, twórczeji z poczuciem humoru
 • Nazywanie uczuć smutku i radości, wyrażanie uczuć mimiką twarzy
 • Rozwijanie umiejętności orientowania sięw schemacie ciała, doskonalenie umiejętnosci stosowania wyrażeń ;z przodu, z tyłu , obok , z lewej strony, z prawej strony
 • Doskonalenie rysunku postaci- " rysunek postaci pod dyktando"
 • Rozbudzanie poprzez zabawę zainteresowania poezją , kształtowanie dokonywania analogii fantastycznej

 

IV. " Witamy Pania Jesien".

 • Poznanie stałego , naturalnego występowania następstwa czasu- cykliczność pór roku
 • Doskonalenie umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli, poznanie cech charakterystycznych jesieni
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację - rytmy
 • Utrwalenie wyglądu liści i nazw drzew np. klon, dąb
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw
 • Utrwalenie znajomości posługiwania sie określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1, poznanie cyfry 1
 • Utrwalenie nazw wybranych warzyw
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozdawania i rozdzielania po kilka
 • Stwarzanie sytuacji zabawowych wymagających liczenia, utrwalenia pojęcia liczby 1
 • Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtworzenia różnorodnych form i kształtów
 • Utrwalenie wiadomości o plonach jesieni
 • Poznanie wybranych gatunków ptaków, które odlatują na zimę
 • Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej podanych wyrazów