Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Grudzień 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

Małgorzata Grubka

 

Tydzień I

 • Wprowadzenie atmosfery humoru i dobrej zabawy
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • Nauka uważnej obserwacji
 • Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania cienia
 • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • Zapoznanie z techniką inscenizacji z wykorzystaniem teatru cieni
 • Wzbogacenie słownictwa czynnego
 • Utrwalanie par pojęć: daleko- blisko, wysoko- nisko
 • Kształtowanie otwartości i śmiałości poprzez odtwarzanie ról
 • Utrwalanie wyniku dodawania i odejmowania- liczenie przedmiotów, dokładanie i zabieranie przedmiotów oraz ich liczenie po każdej takiej zmianie
 • Utrwalanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni
 • Rozwijanie poczucia rytmu, nauka chodzenia po obwodzie koła
 • Improwizacja ruchowa na zadany temat
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy, powtarzanie prostych rytmów zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych rozwijających zmysł dotyku
 • Rozwijanie wrażliwości czuciowej
 • Klasyfikowanie według określonej cechy
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu strachu
 • Wyjaśnienie powiedzenia „Strach ma wielkie oczy”
 • Wyrażanie emocji za pomocą różnych środków wyrazu: ekspresji słownej, plastycznej, ruchowej
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • Budowanie zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa

 

Tydzień II

 • Poznanie pory roku: zimy
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć służących do określania atrybutów zimy oraz towarzyszących jej zjawisk atmosferycznych: lód, śnieg, czapy śniegowe, zadymka śnieżna
 • Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu
 • Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas spaceru
 • Stwarzanie okazji do dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami ze spaceru
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni bieli oraz fakturę
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez poznanie pojęć: szron oraz określeń opisujących fakturę: błyszczący, skrzący, mieniący się
 • Wdrażanie do sprzątania po zakończonej pracy
 • Poznanie właściwości śniegu i lodu, budzenie ciekawości poznawczej
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem i na lodzie
 • Prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
 • Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej
 • Wykonywanie dwóch różnych czynności jednocześnie
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • Kształtowanie uważnego słuchania
 • Uwrażliwianie na słuchaną muzykę (nastrój, tempo, itp.)
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody
 • Uświadamianie dzieciom, że ubiór ma wpływ na nasze zdrowie
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i definiowania
 • Poznanie techniki malarskiej „mokre na mokrym”
 • Doskonalenie umiejętności malowania farbami akwarelowymi
 • Budzenie wrażliwości na piękno zimowego krajobrazu

 

Tydzień III

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów bożonarodzeniowych
 • Nabywanie umiejętności formułowania pytań
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Wdrażanie do pracy zespołowej- nauka uważnego słuchania cudzego zdania oraz spokojnego przedstawienia swoich sądów i opinii
 • Nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń
 • Tworzenie rodzinnej atmosfery świąt, doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego
 • Kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów
 • Grupowanie przedmiotów wg określonych kryteriów
 • Utrwalanie określeń wielkości; duży- mały, większy- mniejszy
 • Utrwalanie pojęć dotyczących stosunków przestrzennych: wyżej- niżej, nad, pod, obok
 • Czerpanie radości ze wspólnych działań
 • Próby samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Łączenie przyczyny ze skutkiem, nauka uważnej obserwacji
 • Próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i wnioskowania
 • Kodowanie i dekodowanie informacji
 • Nauka uważnego słuchania zdania innych oraz spokojnego przedstawiania swoich sądów i opinii
 • Nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń
 • Utrwalenie chodzenia w kole wiązanym
 • Kształcenie umiejętności chodzenia po okręgu ze zmianą kierunku
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na różne sygnały dźwiękowe
 • Rozwijanie wyobraźni ruchowej, poznanie procesu wytwarzania bombek
 • Uczenie śmiałości i otwartości w kontaktach z innymi
 • Prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obserwowanych zachowań innych ludzi oraz ich oceny
 • Rozwijanie ekspresji twórczej
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz różnymi przyborami
 • Wprowadzenie nastroju świąt i radości ze wspólnych przygotowań

 

Tydzień IV

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów muzyki poważnej
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej inspirowanej muzyką
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat utworu
 • Kształcenie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć
 • Poznanie działalności biblioteki
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wyjścia poza teren przedszkola oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania
 • Uczucie śmiałości i otwartości w kontaktach z innymi
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie reakcji na sygnał
 • Kształtowanie wyobraźni ruchowej
 • Rozwijanie aparatu mowy
 • Kształtowanie uważnego słuchania
 • Wdrażanie do zgodnego działania w grupie oraz cierpliwego czekania na swoją kolej
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania gry
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry
 • Ćwiczenie logicznego myślenia, ćwiczenie w liczeniu
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci
 • Próby samodzielnego redagowania krótkich tekstów
 • Próby wyrażania przeżyć w formie plastycznej w powiązaniu z treścią własnego dzieła
 • Utrwalenie wiadomości o budowie książki, rozwijanie wyobraźni
 • Doskonalenie płynności ruchów ręki poprzez stosowanie techniki plastycznej
 • Budowanie poczucia własnej wartości

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ Czy zwierzęta lubią zimę?

CELE:

 • liczenie i porównywanie liczebności dwóch zbiorów, przeliczanie w zakresie 5, utrwalanie zapisu cyfr 15, odtwarzanie zbioru w sposób symboliczny i za pomocą znaku cyfrowego, współpraca w zespole, stosowanie się do reguł obowiązujących w zabawie.
 • doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów, ćwiczenie logicznego myślenia.
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści opowiadania, kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się na określony temat, kształtowanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnego zdania oraz oceniania cudzego i własnego postępowania – postawa empatyczna, rozumienie konieczności niesienia pomocy innym i czerpania z tego radości, doskonalenie syntezy i analizy sylabowej wyrazów, utrwalenie liczby 5.
 • wyodrębnianie kształtu z innych cech przedmiotów i nazywanie ich: kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt, dopasowywanie kształtów, rozbudzanie twórczej wyobraźni i tworzenie własnych wzorów, wspomaganie dzieci w skupieniu się na tym, co istotne, w uważnym spostrzeganiu i w precyzyjnej koordynacji.

 

II TYDZIEŃ Gramy w teatrze.

CELE:

 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń, wdrażanie do swobodnego improwizowania ruchem utworu muzycznego, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i płynności ruchów ciała.
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych, tworzenie lalki według własnego pomysłu, doskonalenie sprawności manualnych rąk, zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie pracy.
 • rozumienie konieczności opiekowania się młodszymi, zachęcanie do podejmowania obowiązków, wdrażanie do uważnego słuchania i wyciągania wniosków, podnoszenie wiary we własne możliwości, poznanie litery l, L, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia grafomotoryczne.
 • wyodrębnianie kształtów z innych cech przedmiotów i nazywanie ich: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, kształtowanie intuicji geometrycznej, utrwalanie znaku graficznego liczb 15, rozwijanie wyobraźni twórczej, wdrażanie do uważnego obserwowania, rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • nauka pastorałki W lichej stajni, utrwalanie tematyki związanej ze świętami Bożego Narodzenia, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie pamięci, uwrażliwianie na sygnał wzrokowy oraz dźwiękowy.
 • ćwiczenie logicznego myślenia, inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska, prowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji zjawisk przyrody, próby wyjaśnienia zjawiska cienia.
 • wyrabianie umiejętności tworzenia przedstawienia, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas przedstawienia, motywowanie do współpracy w zespole, poszerzanie słownictwa związanego z tematyką teatru, rozwijanie umiejętności pozawerbalnego porozumiewania się, stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

 

III TYDZIEŃ Niebawem święta

CELE:

 • wyrabianie koncentracji uwagi podczas recytowania wiersza przez N., próba określenia przez dzieci nastroju wiersza, zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na temat treści utworu, poznawanie zwyczaju ubierania choinki.
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację – rytmy, tworzenie kompozycji według określonych reguł, doskonalenie sprawności manualnej, obserwowanie regularności w układach rytmicznych, utrwalanie cyfr: 1–5, przeliczanie elementów w zbiorze 5-elementowym, wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowych, motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków, doskonalenie umiejętności liczenia, zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie pracy, kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem
 • stwarzanie okazji do samodzielnego badania produktów spożywczych oraz eksperymentowania z mieszaniem ich i łączeniem, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas zajęć kulinarnych, poznanie produktów spożywczych niezbędnych do wykonania pierników, nawiązywanie do dawnych zwyczajów bożonarodzeniowych związanych z dekorowaniem choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
 • rozumienie pomiaru długości – mierzenie za pomocą przyjętej miary: paskami papieru, dłonią, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz koncentracji uwagi przy dokonywaniu pomiaru, porównywanie długości: dłuższy, krótszy, takiej samej długości, doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami, kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach dwuosobowych.
 • utrwalanie pastorałki W lichej stajni, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, uwrażliwianie na rejestry brzmieniowe (wysoko, nisko, średnio), rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie spostrzegawczości, doskonalenie wyobraźni przestrzennej.
 • kształtowanie pojęcia liczby 6, poznanie cyfry 6, utrwalanie znajomości cyfr: 1–5, przeliczanie elementów w zbiorze 6-elementowym, kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowych, motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków, doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów.
 • doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odwzorowywania różnych kształtów, wyrabianie sprawności wzrokowej, odczuwanie zadowolenia z wykonanej pracy, budzenie nastroju radosnego oczekiwania na święta, ćwiczenia manualne rąk.
 • wdrażanie do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworu, rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia, poznawanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, uwrażliwienie na potrzeby innych, zachęcanie do sprawiania innym przyjemności, próby odróżniania dźwięków instrumentów perkusyjnych

 

IV TYDZIEŃ Poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe.

CELE:

 • poznanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu – zmiana miesięcy, motywowanie do uważnego słuchania, a następnie do wyciągania wniosków, poznawanie zwyczajów bożonarodzeniowych.
 • kształtowanie umiejętności manualnych, wzbogacanie własnych doświadczeń zmysłowych, zachęcanie do uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych, kształtowanie postaw przynależności społecznej w nawiązaniu do tradycji bożonarodzeniowej, tworzenie kompozycji według własnego pomysłu.
 • zapoznawanie ze sposobem przechowywania żywności, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas przeprowadzania doświadczenia, wyjaśnianie pojęcia bakterie, stwarzanie możliwości do dzielenia się własnymi doświadczeniami.
 • wprowadzenie pojęcia waga, próby skonstruowana wagi w celu zrozumienia, na czym polega ważenie, jaki jest ciężar danej rzeczy, ważenie artykułów spożywczych, wdrażanie do współpracy w zespołach dwuosobowych, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami.
 • utrwalanie piosenki Trampolina, rozwijanie pamięci, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie spostrzegawczości.
 • nabieranie wprawy w ważeniu i dążeniu do precyzji, kształtowanie koncentracji uwagi, stwarzanie sytuacji zabawowych wymagających manipulowania i liczenia, współdziałanie w parach, utrwalanie reguł, które stosuje się w trakcie ważenia.
 • doskonalenie sprawności rąk i umiejętności posługiwania się pędzlem, budzenie wyobraźni twórczej, przygotowywanie stroików świątecznych, budzenie nastroju radosnego oczekiwania na nadchodzące święta, wyjaśnienie pojęcia jemioła.
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści wiersza, poznawanie zwyczajów związanych z polską tradycją świąt Bożego Narodzenia, budzenie radosnego oczekiwania na spotkanie z bliskimi, zachęcanie poprzez rozmowę do dzielenia się własnymi doświadczeniami związanymi ze zwyczajami bożonarodzeniowymi

 

__________________________________________________________________________________________

Listopad 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

Małgorzata Grubka

 

Tydzień I

 • Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat pogody
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody
 • Rozumienie pojęcia prognoza pogody
 • Budzenie zainteresowania pięknem otaczającego świata
 • Zwracanie uwagi na walory artystyczne przedmiotów
 • Nabywanie śmiałości w operowaniu farbami
 • Poznawanie różnych technik plastycznych
 • Wyrażanie własnych emocji i obserwacji w różnych formach plastycznych
 • Utrwalanie kształtów figur geometrycznych (trójkąt)
 • Porównywanie wielkości przedmiotów
 • Dopasowywanie przedmiotów o tej samej wielości
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie uważnego słuchania
 • Rozróżnianie przeciwieństw: szybko- wolno, cicho- głośno, oraz coraz ciszej- coraz głośniej, coraz szybciej- coraz wolniej
 • Kształtowanie ruchowej wyobraźni
 • Poznawanie zjawisk przyrody
 • Próby scharakteryzowania wiatru
 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • Interesowanie się zjawiskami przyrody
 • Rozumienie konieczności ubierania się stosownie do pogody
 • Utrwalanie wiadomości na temat pór roku
 • Kształtowanie nawyku ubierania się stosownie do pogody
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Tworzenie zbiorów
 • Nazywanie niektórych zjawisk przyrody
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach
 • Rozumienie pojęcia prognoza pogody

 

Tydzień II

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zwierząt
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Motywowanie do logicznego myślenia i wypowiadania się
 • Wyrażanie myśli i emocji w formie muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach z całą grupą
 • Wdrażanie do prób łączenia przyczyny ze skutkiem
 • Kształtowanie poczucia estetyki
 • Ćwiczenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów
 • Poznawanie właściwości różnych materiałów plastycznych
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach
 • Tworzenie kompozycji według określonych reguł
 • Rozróżnianie zwierząt i ich nazywanie
 • Dobieranie do pary
 • Przeliczanie w zakresie 2
 • Określanie wielkości zwierząt
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Tworzenie kolekcji
 • Rozpoznawanie odgłosów wydobywanych z różnych przedmiotów
 • Wykorzystywanie różnych przedmiotów jako instrumentów
 • Określanie natężenia muzyki cicho- głośno
 • Kształtowanie wyobraźni muzycznej
 • Pobudzanie ciekawości poznawczej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Badanie zjawiska rozpuszczalności substancji
 • Wykrywanie związków i zależności zachodzących między substancjami
 • Próby wyciągania wniosków
 • Ćwiczenie skupienia uwagi
 • Zapamiętywanie kolejności poszczególnych ruchów i bierne ich odwzorowanie
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Ćwiczenia spostrzegawczości
 • Odnajdywanie cech wspólnych dwóch przedmiotów

 

Tydzień III

 • Zapoznanie z losem bohatera
 • Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt domowych
 • Wdrażanie do opiekowania się zwierzętami
 • Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Budzenie uczuć empatycznych
 • Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt
 • Dostrzeganie szczegółów w wyglądzie psa
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Rozwijanie wyobraźni i oryginalności myślenia
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń w formie plastycznej
 • Stosowanie określeń dotyczących długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od
 • Przeliczanie w zakresie 3
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 • Wdrażanie do dokładnej obserwacji oraz prób łączenia przyczyny ze skutkiem
 • Rozróżnianie i nazywanie różnych odgłosów i dźwięków- próby naśladowania
 • Doskonalenie aparatu głosowego
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • Słuchanie i śpiewanie piosenki
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas wycieczki
 • Poznawanie pracy weterynarza
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się i dzieleniu się doświadczeniami
 • Rozwijanie zainteresowania życiem zwierząt i przyrody
 • Budzenie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • Utrwalanie nazw zwierząt hodowlanych (dorosłych i młodych)
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Budzenie zainteresowania pięknem przyrody
 • Rozwijanie mięśni narządów mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowczych

 

Tydzień IV

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zwyczajów zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Motywowanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami
 • Kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania innych
 • Utrwalanie części kształtu figury geometrycznej (koło)
 • Otwieranie przed dzieckiem nowych możliwości wyrazu
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych wyobrażeń i obserwacji za pomocą technik plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji na półprzestrzeniach z papieru
 • Wprowadzenie nastroju radosnego ożywienia
 • Wdrażanie do dbania o ład i porządek w otoczeniu
 • Uświadamianie dzieciom prawidłowości, które muszą być przestrzegane przy liczeniu
 • Odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Ustalanie równoliczności zbiorów
 • Rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne oparte na piosenkach
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • Twórcze interpretacje ruchowe do muzyki
 • Dobieranie ruchu do akompaniamentu
 • Badanie zjawiska rozpuszczalności substancji
 • Wykrywanie związków i zależności między substancjami
 • Próby wyciągania trafnych wniosków na podstawie obserwacji i doświadczeń z rozpuszczaniem
 • Poznawanie wielozmysłowe miodu
 • Budzenia zainteresowania otaczającym światem
 • Stosowanie się do reguł obowiązujących w czasie wykonania zadania
 • Budowanie poczucia radości ze wspólnej pracy
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem i czytaniem
 • Kształtowanie pojęć: przyjaźń i przyjaciel
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie poczucia rytmu

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska, mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Wszyscy mamy mamy.

 • zrozumienie, że wszystkie dzieci na świecie mają swoje prawa, w tym prawo do bycia kochanym, poznawanie kultury innych narodów, utrwalenie obrazu graficznego litery m, M.
 • nauka piosenki Pan Listopad, zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi, uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie pamięci.
 • rozwijanie umiejętności operacyjnego myślenia, ustalanie równoliczności zbiorów – przeliczanie i łączenie w pary, utrwalanie poznanych cyfr 1, 2, 3.

 

II TYDZIEŃ: Listopadowe święto.

 • ustalanie na poziomie intuicji, czym jest koło i kula, dostrzeganie cech, dostrzeganie różnic, kreślenie koła po śladzie, dostrzeganie kształtu koła i kuli w przedmiotach w najbliższym otoczeniu.
 • doskonalenie umiejętności formowania papieru, kształtowanie umiejętności obserwacji wzrokowej, wzbogacanie słownika przez dostrzeganie i określanie różnic w wyglądzie zwierząt, doskonalenie umiejętności zabawy w zespole.
 • budzenie uczuć patriotycznych, budzenie szacunku do symboli narodowych, doprowadzenie do rozumienia pojęć: Polska, ojczyzna, symbole narodowe, barwy narodowe, poznanie litery d, D.
 • utrwalanie symboli narodowych, wdrażanie do poszanowania symboli narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej, poznanie charakterystycznych cech, trybu i warunków życia orła bielika, rozwijanie sprawności manualnej.
 • utrwalanie znajomości figur geometrycznych, aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości.
 • rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju, poznanie największej rzeki Polski – Wisły od źródeł aż do ujścia i poznanie niektórych miast leżących nad Wisłą, ćwiczenia w czytaniu.
 • nauka hymnu Polski, utrwalenie symboli narodowych (hymn, flaga), uwrażliwienie na akcent słowny, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie świadomości własnego ciała.
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej, rozumienie pojęcia stolica, poznanie herbu Warszawy, doskonalenie w czytaniu mapy – wskazywanie Warszawy na mapie Polski, poznanie legend o Warszawie, poznanie zabytków Warszawy.
 • utrwalenie znajomości herbu stolicy, ćwiczenie sprawności palców.

 

III TYDZIEŃ: Mój przyjaciel zwierzak.

 • poznanie tradycji ludowych własnego regionu, poznanie pracy ludzkiej związanej z uprawą roślin oraz narzędzi i maszyn ułatwiających jej wykonywanie, zapoznanie z etapami powstawania pieczywa, wdrażanie do szanowania pieczywa.
 • podnoszenie świadomości i rozwijanie wrażliwości na los porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt, czekających na pomoc w schronisku, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt, tworzenie trwałych nawyków niesienia pomocy opuszczonym zwierzętom, nabywanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji.
 • rozwijanie ekspresji twórczej, doskonalenie umiejętności formowania postaci zwierzęcia z jednej bryły gliny, doskonalenie sprawności manualnej.
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt, wdrażanie do uważnego słuchania opisu zwierzęcia i odtwarzania opisanej sylwetki w formie plastycznej, doskonalenie umiejętności formułowania zwięzłych komunikatów, utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania.
 • opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako wymiany informacji, poznanie pracy weterynarza, usystematyzowanie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych, budzenie ciekawości poznawczej oraz pozytywnych przeżyć związanych z hodowlą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt.
 • uwrażliwienie na brzmienie instrumentów muzycznych, utrwalenie piosenki Pan Listopad, kształtowanie głosu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, doskonalenie pamięci.
 • doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie pojęcia liczby 4, poznanie cyfry 4, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i rozumienia wypowiadanych zdań wyrwanych z kontekstu lub fragmentów przebiegu akcji.

 

IV TYDZIEŃ: Nadchodzi zima.

 • nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, określenie ich roli w życiu człowieka, rozwijanie pozytywnego stosunku do zwierząt, wypowiedzi na temat utworu – myśli przewodniej w nim zawartej oraz sensu moralnego, inscenizowanie utworu literackiego, nabywanie umiejętności odgrywania ról – modulowania głosu, wyrażania emocji.
 • rozwijanie ekspresji twórczej, nabywanie umiejętności wykonywania rekwizytów do przedstawienia teatralnego, wykonywanie kukiełek.
 • wzbogacenie słownika czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących późnej jesieni: jesienna szaruga, słota, ulewa, gołoledź, mgła, plucha, rozwijanie umiejętności odczytywania symboli oznaczających pogodę, poszerzanie wiadomości na temat pracy meteorologa, doskonalenie umiejętności odczytywania prostych komunikatów o pogodzie, poznanie znaczenia prognozy pogody.
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni barw, doświadczenia w otrzymywaniu pochodnych barwy białej i czarnej, wdrażanie do sprzątania po skończonej pracy.
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajem gromadzenia zapasów na zimę przez ludzi, zapoznanie dzieci ze sposobem kiszenia kapusty, poznanie przyborów kuchennych: tarki i szatkownicy oraz ćwiczenia praktyczne w ich wykorzystaniu, wdrażanie do przestrzegania zasad higieny podczas wykonywania prac kuchennych.
 • zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody, poznanie zjawiska izolacji cieplnej, poznanie pracy krawcowej, wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia związane z pracą krawcowej, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczki oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania, poznanie litery i, I, ćwiczenie słuchu fonematycznego.
 • uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, utrwalenie piosenki Pan Listopad, rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na zmiany natężenia dźwięku, rozwijanie inwencji twórczej.
 • doskonalenie umiejętności liczenia – ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami, wzbogacanie wiedzy o życiu zwierząt leśnych.

 

V TYDZIEŃ: Czy zwierzęta lubią zimę?

 • uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom, poszerzenie wiadomości o życiu zwierząt leśnych zimą, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, doskonalenie poprawnych wypowiedzi, rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej, rozwijanie kompetencji matematycznych, usprawnianie grafomotoryki.
 • uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dokarmiania zwierząt, doskonalenie umiejętności projektowania oraz wykonania przedmiotu zgodnie z projektem, doskonalenie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów, ćwiczenia małej motoryki, doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 • wdrażanie dzieci do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworu, rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia, uwrażliwianie na potrzeby innych, zachęcanie do sprawiania innym przyjemności.
 • rozwijanie wyobraźni twórczej przy tworzeniu kompozycji płaskich, utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających w lesie, zwracanie uwagi na staranne wykonanie pracy, usprawnianie rąk poprzez przyklejanie drobnych elementów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas wycieczki, rozpoznawanie na śniegu tropów zwierząt spotykanych w najbliższym otoczeniu, kształtowanie nawyku korzystania ze świeżego powietrza i ubierania się stosownie do pory roku, stwarzanie sytuacji do dzielenia się własnymi doświadczeniami, wdrażanie do koncentracji uwagi w czasie wykonywanego zadania.
 • kształtowanie pojęcia liczby 5, poznanie cyfry 5, utrwalanie znajomości cyfr: 1, 2, 3, 4, przeliczanie liczebników w zbiorze 5-elementowym, wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowych, motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków, doskonalenie umiejętności liczenia.
 • nauka piosenki Mój przyjaciel, rozwijanie koordynacji ruchowej, kształtowanie umiejętności współdziałania z rekwizytem, uwrażliwianie na zmiany tempa, doskonalenie pamięci, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania.

 

__________________________________________________________________________________________

Październik 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Moja rodzina i ja

Cele:

 • Przyswajanie nazw członków rodziny

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Wprowadzanie elementu rywalizacji

 • Rozbudzanie chęci uczestnictwa w rozmowach

 • Doskonalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem

 • Rozwijanie umiejętności manualnych

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej i umiejętności planowania określonej powierzchni

 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych (kwadratu, trójkąta)

 • Stosowanie określeń: para, taki sam

 • Tworzenie zbiorów

 • Rozpoznawanie cyfry 1

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi

 • Zachęcanie do eksperymentowania i wyciągania wniosków

 • Poznawanie właściwości soku cytrynowego

 • Poznawanie wielozmysłowe cytryny

 • Stosowanie określeń: w lewo, w prawo, w bok, do przodu, do tyłu, nad, pod

 • Rozwijanie świadomości własnego ciała

 • Kształtowanie świadomości przestrzeni

 

II TYDZIEŃ: Droga do przedszkola

Cele:

 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze

 • Rozwijanie aktywności twórczej

 • Poznawanie przepisów ruchu drogowego

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek

 • Uświadomienie dzieciom konieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego

 • Wyrabianie nawyku słuchania poleceń dorosłych

 • Poznawanie znaków drogowych

 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników 1 i 2

 • Poznanie obrazu graficznego cyfry 2

 • Wdrażanie do współpracy w zespole

 • Rozwijanie poczucia rytmu

 • Utrwalenie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze świetlnym

 • Poszerzanie wiedzy na temat kształtu i znaczenia znaków drogowych

 • Wdrażanie do bezwzględnego stosowania się do sygnalizacji świetlnej

 

III TYDZIEŃ: Leśne odgłosy

Cele:

 • Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt przygotowujących się do zimy

 • Wdrażanie do uważnego słuchania

 • Kształtowanie umiejętności analizowania tekstu

 • Posługiwanie się określeniami: na, pod, obok

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Wdrażanie do łączenia przyczyny ze skutkiem

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek

 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych darów jesieni: np. żołędzi, kasztanów, liści

 • Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, kompozycję

 • Doskonalenie umiejętności myślenia operacyjnego i wnioskowania

 • Wdrażanie do poszanowania przyrody

 • Budzenie wrażliwości dotykowej

 • Nabywanie świadomości operowania materiałem przyrodniczym

 • Poszerzanie słownictwa

 • Rozwijanie sprawności manualnej

 • Przeliczanie elementów zbioru

 • Rozpoznawanie kształtów liści z trzech różnych drzew

 • Rozwijanie spostrzegawczości

 • Poznawanie zwyczajów jeża

 

IV TYDZIEŃ: Kącik zabawek

Cele:

 • Skupienie uwagi na prezentowanym tekście

 • Prowokowanie do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi

 • Rozwijanie aktywności twórczej

 • Kształtowanie pozytywnych nastawień emocjonalnych

 • Budzenie poczucia, że wszyscy ludzie mają równe prawa

 • Wprowadzanie elementu rywalizacji

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych z różnego rodzaju materiału plastycznego

 • Podnoszenie poczucia własnej wartości

 • Budzenie kreatywności

 • Utrwalenie nazw kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski

 • Porównywanie kształtów

 • Utrwalenie nazw zabawek

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa we wspólnych działaniach

 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku

 • Rozwijanie wrażliwości wzrokowej

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego

 • Samodzielne odkrywanie właściwości rzeczy i zjawisk

 • Rozwijanie umiejętności określenia położenia przedmiotów – orientacja przestrzenna

 • Określanie położenia względem siebie

 • Stosowanie określeń: na, pod, obok, wyżej, niżej

 • Rozwijanie spostrzegawczości

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

I. " Album rodzinny ".

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne :

 • Poznanie struktury rodziny, uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń , miłość i szacunek w rodzinie
 • Poznanie litery a , A , ćwiczenie słuchu fonematycznego, analiza i synteza głoskowa wyrazów
 • Utrwalenie schematu postaci człowieka, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi
 • Budowanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia drzewa rodzinnego , prowadzenie zapisu graficznego ( symboli) do przekazywania informacji
 • Wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z ładem i porządkiem w otoczeniu
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji – tworzenia kolekcji

 

II. " Jesteśmy bezpieczni na drodze "

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się , uważne słuchanie
 • utrwalenie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, wdrażanie do postępowania zgodnie z sygnalizacją świetlną
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wycieczki oraz bezwzględne ich przestrzeganie
 • Praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad ruchu drogowego, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
 • Ustalenie na poziomie intuicji , czym jest trójkąt, dostrzeganie jego cech
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2, poznanie cyfry 2
 • Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz ich realizacji według ustalonego planu
 • Poszerzanie wiadomości na temat roli i zadań policjanta ruchu drogowego

 

III. „ Barwy jesieni ".

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne;

 • Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor , przestrzeń , kompozycję oraz ruch
 • Odczuwanie piękna jesiennego krajobrazu, poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią , poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących- uświadomienie niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących
 • Wzbogacanie wiedzy na temat budowy oraz społecznego życia pszczół , poznanie pracy pszczelarza, poznanie wartości odżywczych miodu
 • Poznanie litery u, U, ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • Poznanie figur geometrycznych – prostokąt, kwadrat
 • Przesunięcia i obroty figur geometrycznych- badanie efektu symetrii
 • Rozwijanie zainteresowania muzyką poważną
 • Rozumienie symboli graficznych, utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia

 

IV. " Jesienne zabawy z tatą "

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne;

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z ojcem
 • Poznanie litery t , T, ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • Ćwiczenia w czytaniu prostych tekstów
 • Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej podanych wyrazów
 • Pielęgnowanie więzi rodzinnych , rozbudzanie uczucia radości z obdarowywania bliskich
 • Poznanie nowej techniki plastycznej – malowanie mokre na mokrym
 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3 , poznanie cyfry 3
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, tworzenie zbioru liczbowego
 • Doświadczalne poznawanie zjawiska akustycznego- rozchodzenia się fal dźwiękowych
 • Poznanie zjawiska powstawania wiatru, poznanie właściwości i nazwy wiatru
 • Dostrzeganie bezpośredniego wykorzystania zjawisk przyrody do konstrukcji urządzeń technicznych

 

__________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Ewelina Skupień

  

I . „Wesołe przedszkole”.

 • Nauka współdziałania w zespole i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Poprawne posługiwanie się swoim imieniem
 • Prawidłowe posługiwanie się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • Dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu
 • Umiejętność odpowiedniego ubioru do określonej pory roku
 • Wskazywanie różnic i podobieństw między przedmiotami
 • Klasyfikacja przedmiotów wg. jednej, dwóch i więcej cech
 • Łączenie przyczyn ze skutkami
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych
 • Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu

 

II. „Razem jest wesoło”.

 • Rozwijanie umiejętności zabawy przy muzyce oraz wyrażania swoich myśli, emocji poprzez nią
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wyodrębnianie głoski w prostych słowach
 • Znajomość charakterystycznych cech pór roku i umiejętność ich wymienienia
 • Posiadanie podstawowych wiadomości na temat życia roślin i zwierząt
 • Umiejętność wyciągania właściwych wniosków
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw

 

III. „To ja”.

 • Umiejętność współdziałania w zespole
 • Dbanie o zdrowie swoje i innych
 • Orientacja w schemacie własnego ciała
 • Doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Dostrzeganie potrzeb innych
 • Umiejętność określenia kierunków w przestrzeni, prawidłowe stosowanie określeń: na, obok
 • Umiejętność współpracy zespole

 

IV. „Kosz pani jesieni”.

 • Znajomość i opis niektórych zjawisk atmosferycznych
 • Umiejętność odpowiadania na postawione pytania
 • Znajomość nazw określonych owoców i warzyw
 • Przeliczanie elementów zbioru zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci, tworzenie zbiorów
 • Rozumienie przyczyn i skutków określonych działań
 • Wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, węchu i dotyku oraz umiejętność ich nazywania
 • Znajomość zasad zdrowego odżywiania

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska, mgr Elwira Zięba

 

I. " Wspominamy wakacje ".

 • Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola- umieszczenie napisów do globalnego czytania
 • Zapoznanie z mapą Polski - rozwijanie umiejętności czytania mapy
 • Wykorzystanie utworu literackiego- " Wakacyjne przygody"-skupienie uwagi na prezentowanym utworze, prowokowanie do stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, przygotowanie do nauki czytania, rozwijanie twórczego myślenia
 • Kształtowanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych
 • Kształtowanie umiejętności segregowania obrazków ze słownym uzasadnieniem
 • Ustalanie liczebności zbiorów- stosowanie liczebników porządkowych
 • Nauka piosenki " Trampolina" - uwrażliwienie na zmianę charakteru muzyki, rozwijanie głosu
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli- zabawy tropiące
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami
 • Wdrażanie do wypowiedzi na dany temat

 

II. " Razem jest wesolo".

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się , uważne słuchanie
 • Kształtowanie rozumienia pojęć: przyjaźń, przyjaciel ; nabywanie umiejętności pozytywnego określania siebie, pozytywnego postrzegania innych
 • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych zasad
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • Rozumienie znaczenia pojęcia - tydzień, poznawanie dni tygodnia i ich zapisu graficznego
 • Poznawanie i stosowanie określeń: wczoraj , dzisiaj , jutro
 • Nauka piosenki:"Dzień dobry"- utrwalenie zwrotów grzecznościowych, uwrażliwienie na sygnał dźwiekowy
 • Rozwijanie umiejętności liczenia; doskonalenie umiejętności porządkowania obiektów według ustalonych kryteriów oraz definiowania pojęć
 • Poznanie funkcji dyżurnego- pełnienia obowiązków na jadalni i w łazience
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, kształtowanie odpowiedzialności za podjęte zadania, doprowadzanie ich do końca.

 

III. „ Oto ja ".

 • Poznanie litery o, O; ćwiczenie słuchu fonematycznego : analiza słuchowa wyrazu " osa "
 • Zasygnalizowanie pojęcia samogłoska, układanie modelu wyrazu
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji przy użyciu techniki malowania farbami, kreowanie postawy aktywnej, twórczeji z poczuciem humoru
 • Nazywanie uczuć smutku i radości, wyrażanie uczuć mimiką twarzy
 • Rozwijanie umiejętności orientowania sięw schemacie ciała, doskonalenie umiejętnosci stosowania wyrażeń ;z przodu, z tyłu , obok , z lewej strony, z prawej strony
 • Doskonalenie rysunku postaci- " rysunek postaci pod dyktando"
 • Rozbudzanie poprzez zabawę zainteresowania poezją , kształtowanie dokonywania analogii fantastycznej

 

IV. " Witamy Pania Jesien".

 • Poznanie stałego , naturalnego występowania następstwa czasu- cykliczność pór roku
 • Doskonalenie umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli, poznanie cech charakterystycznych jesieni
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację - rytmy
 • Utrwalenie wyglądu liści i nazw drzew np. klon, dąb
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw
 • Utrwalenie znajomości posługiwania sie określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1, poznanie cyfry 1
 • Utrwalenie nazw wybranych warzyw
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozdawania i rozdzielania po kilka
 • Stwarzanie sytuacji zabawowych wymagających liczenia, utrwalenia pojęcia liczby 1
 • Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtworzenia różnorodnych form i kształtów
 • Utrwalenie wiadomości o plonach jesieni
 • Poznanie wybranych gatunków ptaków, które odlatują na zimę
 • Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej podanych wyrazów