Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rok szkolny 2018/2019

***

Grudzień 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

II TYDZIEŃ:Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);
 • Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;
 • Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

III TYDZIEŃ:W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

 • Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

I TYDZIEŃ: Moja rodzina

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)
 • kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
 • budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania poznanie obrazu graficznego liczby 8
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

 

II TYDZIEŃ: Jak być dobrym dla innych?

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach
 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyk i ruchem
 • utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo
 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
 • kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „y”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego

 

III TYDZIEŃ: Boże Narodzenie

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych
 • wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka
 • rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt
 • poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania
 • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce
 • poznanie znaków mniejszości i większości
 • utrwalenie poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów(o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)
 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

 

***

 

Listopad 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

II TYDZIEŃ Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Budowanie prostych konstrukcji latających;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

III TYDZIEŃ Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

IV TYDZIEŃ Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ Poznajemy świat wokół nas.

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego

 

II TYDZIEŃ Jestem Polką, jestem Polakiem.

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej
 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy
 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
 • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy
 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”
 • wdrażanie do czytania
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

 

III TYDZIEŃ Dawno, dawno temu w Polsce.

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby 6
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr
 • doskonalenie słuchu fonematycznego.

 

IV TYDZIEŃ Niesamowita podróż w czasie.

 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, porządkowanie zdarzeń w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 7
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

 

***

Październik 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I. TYDZIEŃ - Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

 

II. TYDZIEŃ - Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka.

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

 

III. TYDZIEŃ - Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

IV. TYDZIEŃ - Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie poczucia estetyki;
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody.

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ - Taniec jesiennych kolorów

 • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
 • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych
 • formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych
 • doświadczeń doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i
 • elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej
 • samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a”

 

II TYDZIEŃ - Książka kucharska prosto z natury

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie
 • kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i
 • zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
 • doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak:
 • porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech

 

III TYDZIEŃ - Jak dbamy o nasze zdrowie?

 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie motoryki małej ‒ manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

 

IV. TYDZIEŃ - Odkrywamy sekrety przyrody jesienią.

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m”
 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
 • rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)

 ***

Wrzesień 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ  Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 • Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

II TYDZIEŃ W moim domu nie nudzi się nikomu

 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
 • Nauka wymiany jeden do jednego;
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
 • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

 

III TYDZIEŃ Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
 • Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;
 • Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
 • Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);
 • Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

IV TYDZIEŃ Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

 

 

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ Przedszkolaki to my

 

 • doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego
 • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli
 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

 

II TYDZIEŃ Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu inbezpieczeństwu)
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy

 

III TYDZIEŃ Razem ciekawie spędzamy czas

 • rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka)
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć
 • własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą (w kontekście odpowiedzialności i ponoszonych konsekwencji za własne decyzje i czyny)
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt),
 • tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo),
 • przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z
 • użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro)
 • doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych
 • wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

 

IV TYDZIEŃ Co lubi każdy z nas?

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania
 • wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność)
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
 • doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

 

 

 ***