Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Październik 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Moja rodzina i ja

Cele:

 • Przyswajanie nazw członków rodziny

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Wprowadzanie elementu rywalizacji

 • Rozbudzanie chęci uczestnictwa w rozmowach

 • Doskonalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem

 • Rozwijanie umiejętności manualnych

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej i umiejętności planowania określonej powierzchni

 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych (kwadratu, trójkąta)

 • Stosowanie określeń: para, taki sam

 • Tworzenie zbiorów

 • Rozpoznawanie cyfry 1

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi

 • Zachęcanie do eksperymentowania i wyciągania wniosków

 • Poznawanie właściwości soku cytrynowego

 • Poznawanie wielozmysłowe cytryny

 • Stosowanie określeń: w lewo, w prawo, w bok, do przodu, do tyłu, nad, pod

 • Rozwijanie świadomości własnego ciała

 • Kształtowanie świadomości przestrzeni

 

II TYDZIEŃ: Droga do przedszkola

Cele:

 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze

 • Rozwijanie aktywności twórczej

 • Poznawanie przepisów ruchu drogowego

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek

 • Uświadomienie dzieciom konieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego

 • Wyrabianie nawyku słuchania poleceń dorosłych

 • Poznawanie znaków drogowych

 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników 1 i 2

 • Poznanie obrazu graficznego cyfry 2

 • Wdrażanie do współpracy w zespole

 • Rozwijanie poczucia rytmu

 • Utrwalenie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze świetlnym

 • Poszerzanie wiedzy na temat kształtu i znaczenia znaków drogowych

 • Wdrażanie do bezwzględnego stosowania się do sygnalizacji świetlnej

 

III TYDZIEŃ: Leśne odgłosy

Cele:

 • Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt przygotowujących się do zimy

 • Wdrażanie do uważnego słuchania

 • Kształtowanie umiejętności analizowania tekstu

 • Posługiwanie się określeniami: na, pod, obok

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Wdrażanie do łączenia przyczyny ze skutkiem

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek

 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych darów jesieni: np. żołędzi, kasztanów, liści

 • Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, kompozycję

 • Doskonalenie umiejętności myślenia operacyjnego i wnioskowania

 • Wdrażanie do poszanowania przyrody

 • Budzenie wrażliwości dotykowej

 • Nabywanie świadomości operowania materiałem przyrodniczym

 • Poszerzanie słownictwa

 • Rozwijanie sprawności manualnej

 • Przeliczanie elementów zbioru

 • Rozpoznawanie kształtów liści z trzech różnych drzew

 • Rozwijanie spostrzegawczości

 • Poznawanie zwyczajów jeża

 

IV TYDZIEŃ: Kącik zabawek

Cele:

 • Skupienie uwagi na prezentowanym tekście

 • Prowokowanie do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi

 • Rozwijanie aktywności twórczej

 • Kształtowanie pozytywnych nastawień emocjonalnych

 • Budzenie poczucia, że wszyscy ludzie mają równe prawa

 • Wprowadzanie elementu rywalizacji

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych z różnego rodzaju materiału plastycznego

 • Podnoszenie poczucia własnej wartości

 • Budzenie kreatywności

 • Utrwalenie nazw kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski

 • Porównywanie kształtów

 • Utrwalenie nazw zabawek

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa we wspólnych działaniach

 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku

 • Rozwijanie wrażliwości wzrokowej

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego

 • Samodzielne odkrywanie właściwości rzeczy i zjawisk

 • Rozwijanie umiejętności określenia położenia przedmiotów – orientacja przestrzenna

 • Określanie położenia względem siebie

 • Stosowanie określeń: na, pod, obok, wyżej, niżej

 • Rozwijanie spostrzegawczości

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska

 

I. " Album rodzinny ".

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne :

 • Poznanie struktury rodziny, uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń , miłość i szacunek w rodzinie
 • Poznanie litery a , A , ćwiczenie słuchu fonematycznego, analiza i synteza głoskowa wyrazów
 • Utrwalenie schematu postaci człowieka, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi
 • Budowanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia drzewa rodzinnego , prowadzenie zapisu graficznego ( symboli) do przekazywania informacji
 • Wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z ładem i porządkiem w otoczeniu
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji – tworzenia kolekcji

 

II. " Jesteśmy bezpieczni na drodze "

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się , uważne słuchanie
 • utrwalenie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, wdrażanie do postępowania zgodnie z sygnalizacją świetlną
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wycieczki oraz bezwzględne ich przestrzeganie
 • Praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad ruchu drogowego, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
 • Ustalenie na poziomie intuicji , czym jest trójkąt, dostrzeganie jego cech
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2, poznanie cyfry 2
 • Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz ich realizacji według ustalonego planu
 • Poszerzanie wiadomości na temat roli i zadań policjanta ruchu drogowego

 

III. „ Barwy jesieni ".

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne;

 • Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor , przestrzeń , kompozycję oraz ruch
 • Odczuwanie piękna jesiennego krajobrazu, poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią , poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących- uświadomienie niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących
 • Wzbogacanie wiedzy na temat budowy oraz społecznego życia pszczół , poznanie pracy pszczelarza, poznanie wartości odżywczych miodu
 • Poznanie litery u, U, ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • Poznanie figur geometrycznych – prostokąt, kwadrat
 • Przesunięcia i obroty figur geometrycznych- badanie efektu symetrii
 • Rozwijanie zainteresowania muzyką poważną
 • Rozumienie symboli graficznych, utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia

 

IV. " Jesienne zabawy z tatą "

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne;

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z ojcem
 • Poznanie litery t , T, ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • Ćwiczenia w czytaniu prostych tekstów
 • Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej podanych wyrazów
 • Pielęgnowanie więzi rodzinnych , rozbudzanie uczucia radości z obdarowywania bliskich
 • Poznanie nowej techniki plastycznej – malowanie mokre na mokrym
 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3 , poznanie cyfry 3
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, tworzenie zbioru liczbowego
 • Doświadczalne poznawanie zjawiska akustycznego- rozchodzenia się fal dźwiękowych
 • Poznanie zjawiska powstawania wiatru, poznanie właściwości i nazwy wiatru
 • Dostrzeganie bezpośredniego wykorzystania zjawisk przyrody do konstrukcji urządzeń technicznych

 

__________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017 r.

Grupa "Misie Pysie"

mgr Ewelina Skupień

  

I . „Wesołe przedszkole”.

 • Nauka współdziałania w zespole i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Poprawne posługiwanie się swoim imieniem
 • Prawidłowe posługiwanie się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • Dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu
 • Umiejętność odpowiedniego ubioru do określonej pory roku
 • Wskazywanie różnic i podobieństw między przedmiotami
 • Klasyfikacja przedmiotów wg. jednej, dwóch i więcej cech
 • Łączenie przyczyn ze skutkami
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych
 • Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu

 

II. „Razem jest wesoło”.

 • Rozwijanie umiejętności zabawy przy muzyce oraz wyrażania swoich myśli, emocji poprzez nią
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wyodrębnianie głoski w prostych słowach
 • Znajomość charakterystycznych cech pór roku i umiejętność ich wymienienia
 • Posiadanie podstawowych wiadomości na temat życia roślin i zwierząt
 • Umiejętność wyciągania właściwych wniosków
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw

 

III. „To ja”.

 • Umiejętność współdziałania w zespole
 • Dbanie o zdrowie swoje i innych
 • Orientacja w schemacie własnego ciała
 • Doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Dostrzeganie potrzeb innych
 • Umiejętność określenia kierunków w przestrzeni, prawidłowe stosowanie określeń: na, obok
 • Umiejętność współpracy zespole

 

IV. „Kosz pani jesieni”.

 • Znajomość i opis niektórych zjawisk atmosferycznych
 • Umiejętność odpowiadania na postawione pytania
 • Znajomość nazw określonych owoców i warzyw
 • Przeliczanie elementów zbioru zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci, tworzenie zbiorów
 • Rozumienie przyczyn i skutków określonych działań
 • Wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, węchu i dotyku oraz umiejętność ich nazywania
 • Znajomość zasad zdrowego odżywiania

 

Grupa "Zerówka"

Barbara Witańska, mgr Elwira Zięba

 

I. " Wspominamy wakacje ".

 • Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola- umieszczenie napisów do globalnego czytania
 • Zapoznanie z mapą Polski - rozwijanie umiejętności czytania mapy
 • Wykorzystanie utworu literackiego- " Wakacyjne przygody"-skupienie uwagi na prezentowanym utworze, prowokowanie do stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, przygotowanie do nauki czytania, rozwijanie twórczego myślenia
 • Kształtowanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych
 • Kształtowanie umiejętności segregowania obrazków ze słownym uzasadnieniem
 • Ustalanie liczebności zbiorów- stosowanie liczebników porządkowych
 • Nauka piosenki " Trampolina" - uwrażliwienie na zmianę charakteru muzyki, rozwijanie głosu
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli- zabawy tropiące
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami
 • Wdrażanie do wypowiedzi na dany temat

 

II. " Razem jest wesolo".

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się , uważne słuchanie
 • Kształtowanie rozumienia pojęć: przyjaźń, przyjaciel ; nabywanie umiejętności pozytywnego określania siebie, pozytywnego postrzegania innych
 • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych zasad
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • Rozumienie znaczenia pojęcia - tydzień, poznawanie dni tygodnia i ich zapisu graficznego
 • Poznawanie i stosowanie określeń: wczoraj , dzisiaj , jutro
 • Nauka piosenki:"Dzień dobry"- utrwalenie zwrotów grzecznościowych, uwrażliwienie na sygnał dźwiekowy
 • Rozwijanie umiejętności liczenia; doskonalenie umiejętności porządkowania obiektów według ustalonych kryteriów oraz definiowania pojęć
 • Poznanie funkcji dyżurnego- pełnienia obowiązków na jadalni i w łazience
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, kształtowanie odpowiedzialności za podjęte zadania, doprowadzanie ich do końca.

 

III. „ Oto ja ".

 • Poznanie litery o, O; ćwiczenie słuchu fonematycznego : analiza słuchowa wyrazu " osa "
 • Zasygnalizowanie pojęcia samogłoska, układanie modelu wyrazu
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji przy użyciu techniki malowania farbami, kreowanie postawy aktywnej, twórczeji z poczuciem humoru
 • Nazywanie uczuć smutku i radości, wyrażanie uczuć mimiką twarzy
 • Rozwijanie umiejętności orientowania sięw schemacie ciała, doskonalenie umiejętnosci stosowania wyrażeń ;z przodu, z tyłu , obok , z lewej strony, z prawej strony
 • Doskonalenie rysunku postaci- " rysunek postaci pod dyktando"
 • Rozbudzanie poprzez zabawę zainteresowania poezją , kształtowanie dokonywania analogii fantastycznej

 

IV. " Witamy Pania Jesien".

 • Poznanie stałego , naturalnego występowania następstwa czasu- cykliczność pór roku
 • Doskonalenie umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli, poznanie cech charakterystycznych jesieni
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację - rytmy
 • Utrwalenie wyglądu liści i nazw drzew np. klon, dąb
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw
 • Utrwalenie znajomości posługiwania sie określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1, poznanie cyfry 1
 • Utrwalenie nazw wybranych warzyw
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozdawania i rozdzielania po kilka
 • Stwarzanie sytuacji zabawowych wymagających liczenia, utrwalenia pojęcia liczby 1
 • Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtworzenia różnorodnych form i kształtów
 • Utrwalenie wiadomości o plonach jesieni
 • Poznanie wybranych gatunków ptaków, które odlatują na zimę
 • Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej podanych wyrazów