Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rok szkolny 2018/2019

 

***

Maj 2019 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: : Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt i owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

II TYDZIEŃ: Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

 • Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola  podstawowe czynności;
 • Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

 

III TYDZIEŃ: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebi w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych i miłość.

 

IV TYDZIEŃ: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
 • Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

 

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ: Zawody naszych rodziców

 • utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach
 • składających się na pisanie liter
 • wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny
 • zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów
 • wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce
 • rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ć”, „Ć”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów

 

II TYDZIEŃ: Mama jest najważniejsza

 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu
 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
 • kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań
 • wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych
 • wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

 

III TYDZIEŃ: Duże i małe rodziny w akcji

 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów
 • doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • kształtowanie empatii
 • poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina
 • kształcenie określonych zachowań społecznych – panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie
 • doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem
 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny
 • kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych

 

IV TYDZIEŃ: Sporty letnie

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • zapoznanie z literą „ą”
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

 

***

Kwiecień 2019 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

 • Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;
 • Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;
 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

 

II TYDZIEŃ: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;
 • Dbanie o zmysły i posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

 

III TYDZIEŃ: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 • Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

IV TYDZIEŃ: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;
 • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

 

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ: Wiosna w parku i ogrodzie

 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego
 • wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną
 • określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech określonych kartami kodowymi
 • rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 16, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie, doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów

 

II TYDZIEŃ: Obserwujemy pogodę

 • doskonalenie małej motoryki
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, pisania, wycinania, ubierania się i sprzątania
 • budowanie uczucia więzi z przyrodą
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, dobieraniu ubioru do pogody, sprzątaniu własnego miejsca pracy
 • budowanie atmosfery sprzyjającej zgodnej zabawie – przypomnienie kodeksu grupowego
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania emocji związanych z pogodą
 • wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi
 • rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków
 • utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 17
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne

 

III TYDZIEŃ: Jak mądrze korzystać z technologii

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z urządzeń multimedialnych
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką – filmem
 • wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów
 • poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 • rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania programów telewizyjnych i redagowania gazetki przedszkolaka
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 16
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „Ż”, „ż”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego

 

IV TYDZIEŃ: Mali odkrywcy

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania
 • budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych
 • wdrażanie do odkrywania swoich talentów
 • wyrażanie swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów, prezentacji dzieci
 • budowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniami publicznymi
 • wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości
 • kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach
 • wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 • rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo-skutkowego
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 17, z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ś”, „Ś”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego

 

***

Marzec 2019 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

 • Utrwalenie pojęcia para;
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

 

II TYDZIEŃ: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

 

III TYDZIEŃ: Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

 

IV TYDZIEŃ: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;
 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

 

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ: Ziemia – błękitna planeta

 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie
 • sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie
 • rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
 • rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych
 • poznanie litery „g”, „G”
 • poznanie liczby „12” i jej składowych
 • zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara

 

II TYDZIEŃ: Dookoła świata.

 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic
 • poznawanie kontynentów oraz państw
 • doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie
 • poznanie litery „ł”, „Ł”
 • poznanie liczby „13” i jej składowych
 • wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów)
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 13

 

III TYDZIEŃ: Wyprawa w kosmos

 • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych
 • podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą
 • budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji
 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”
 • rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 14
 • poznanie liczby „14” i jej składowych, przeliczanie w zakresie 14

 

IV TYDZIEŃ: Chronimy przyrodę

 • budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, tak by eksperyment się udał
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
 • przeliczanie w przód i wspak w zakresie 15
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 na konkretach
 • doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów
 • zawierających literę „j”, „J”
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter

***

Luty 2019 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

 

I TYDZIEŃ „Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy”

 • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;
 • Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

 

II TYDZIEŃ: „Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa”

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

 

III TYDZIEŃ: „Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze”

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

IV TYDZIEŃ: „Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę”

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;
 • Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ: „W krainie muzyki”

- kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej
- wdrażanie do tworzenia własnych układów ruchowych
- doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni pozwalającego na wykonanie pracy manualnej
- rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter
- wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania i pisania
- kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej
- budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
- wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
- rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki
- doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego
- wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej
- rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem
- utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)
- rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
- rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi za pomocą dźwięków
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów

- kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”
- doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter
- rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

 

II TYDZIEŃ: „Wśród malarzy i rzeźbiarzy”

- rozwijanie różnorodnej aktywności dziecka
- wyrabianie umiejętności regulowania siły dotyku w trakcie podejmowania aktywności plastycznej
- wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych
- kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy
- odczuwanie dumy i zadowolenia z tworzenia i prezentowania swojej twórczości
- kształtowanie zdolności do:
analizowania spostrzeżeń wzrokowych dotyczących wybranego obiektu
dostrzegania niuansów kolorystycznych, zróżnicowanych kształtów podejmowania próby odtworzenia kolorów, kształtów, wzorów w pracy rysunkowej, malarskiej, rzeźbie
- rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na określony temat(tj. planowanie zabaw, zajęć, pracy,
- podejmowanie działań, postępowanie w sytuacjach problemowych)
- doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter
- wdrażanie do czytania podpisów pod obrazkami, zdań i krótkich tekstów
- rozwijanie zdolności do zauważania subtelnych różnic między przedmiotami, kształtami, wzorami (w tym literami)
- doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”

 

III TYDZIEŃ: „W teatrze”

- wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

- wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

- wdrażanie do wyrażania swoich emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania przedstawień

- wdrażanie do panowania nad tremą i strachem, związanymi z wystąpieniami publicznymi

- budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

- poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych

- stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci

- nauka na pamięć wybranych fragmentów poezji i prozy

- wprowadzenie znaków „+” i „–”

- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach

- wdrażanie do oszczędności i przedsiębiorczości

- poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenia pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym

- kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”

- rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych z poznanych liter

- ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci

 

IV TYDZIEŃ: „Mali artyści to my!”

Obszar fizyczny

- wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

- rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupą

- budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem

- wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy

- wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności

- wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania Festiwalu Artystów

- rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter

- rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 11 w przód i wspak od dowolnej liczby

- nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z”

- rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

- wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania

***

Grudzień 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

II TYDZIEŃ:Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);
 • Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;
 • Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

III TYDZIEŃ:W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

 • Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

I TYDZIEŃ: Moja rodzina

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)
 • kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
 • budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania poznanie obrazu graficznego liczby 8
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

 

II TYDZIEŃ: Jak być dobrym dla innych?

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach
 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyk i ruchem
 • utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo
 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
 • kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „y”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego

 

III TYDZIEŃ: Boże Narodzenie

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych
 • wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka
 • rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt
 • poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania
 • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce
 • poznanie znaków mniejszości i większości
 • utrwalenie poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów(o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)
 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

 

***

 

Listopad 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

II TYDZIEŃ Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Budowanie prostych konstrukcji latających;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

III TYDZIEŃ Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

IV TYDZIEŃ Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ Poznajemy świat wokół nas.

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego

 

II TYDZIEŃ Jestem Polką, jestem Polakiem.

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej
 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy
 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
 • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy
 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”
 • wdrażanie do czytania
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

 

III TYDZIEŃ Dawno, dawno temu w Polsce.

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby 6
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr
 • doskonalenie słuchu fonematycznego.

 

IV TYDZIEŃ Niesamowita podróż w czasie.

 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, porządkowanie zdarzeń w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 7
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

 

***

Październik 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I. TYDZIEŃ - Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

 

II. TYDZIEŃ - Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka.

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

 

III. TYDZIEŃ - Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

IV. TYDZIEŃ - Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie poczucia estetyki;
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody.

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ - Taniec jesiennych kolorów

 • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
 • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych
 • formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych
 • doświadczeń doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i
 • elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej
 • samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a”

 

II TYDZIEŃ - Książka kucharska prosto z natury

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie
 • kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i
 • zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
 • doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak:
 • porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech

 

III TYDZIEŃ - Jak dbamy o nasze zdrowie?

 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie motoryki małej ‒ manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

 

IV. TYDZIEŃ - Odkrywamy sekrety przyrody jesienią.

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m”
 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
 • rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)

 ***

Wrzesień 2018 

 Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ  Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 • Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

II TYDZIEŃ W moim domu nie nudzi się nikomu

 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
 • Nauka wymiany jeden do jednego;
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
 • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

 

III TYDZIEŃ Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
 • Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;
 • Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
 • Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);
 • Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

IV TYDZIEŃ Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

 

 

 

Grupa "Zerówka"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ Przedszkolaki to my

 

 • doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego
 • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli
 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

 

II TYDZIEŃ Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu inbezpieczeństwu)
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy

 

III TYDZIEŃ Razem ciekawie spędzamy czas

 • rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka)
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć
 • własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą (w kontekście odpowiedzialności i ponoszonych konsekwencji za własne decyzje i czyny)
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt),
 • tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo),
 • przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z
 • użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro)
 • doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych
 • wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

 

IV TYDZIEŃ Co lubi każdy z nas?

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania
 • wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność)
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
 • doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

 

 

 ***