Akademia
Radosnego Malucha


o profilu artystyczno-językowym
Projekt organizacji PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 10 Maj 2011 08:07


 

PROJEKT ORGANIZACJI

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

„AKADEMIA RADOSNEGO MALUCHA”

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 września 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 104, poz. 667)


ROZDZIAŁ II

Informacje ogólne

1. Nazwa placówki:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" o profilu artystyczno-językowym.

 

2. Siedziba punktu ul. Runowa 14A/ul. Jaśkowicka 17, 43-100 Tychy

 

3. Osoba prowadząca Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" o profilu atystyczno-językowym:

Monika Magdziorz w ramach działalności firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowego "DUAL" Monika Magdziorz

ul. Laryska 92

NIP: 222-055-95-61 Regon: 277876625

 

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja punktu przedszkolnego

§1

1. Punkt przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 września do

31 sierpnia roku następnego (włącznie) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący z uwzględnieniem terminów:

 • do 20-tego grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy dyrektor/właściciel ustala przerwy,
 • do 20-tego stycznia danego roku kalendarzowego terminy przerw podane są do wiadomości rodzicom/opiekunom prawnym.

3. Przerwy w pracy punktu przedszkolnego wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

4. Punkt przedszkolny pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00. Istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka wcześniej, bądź pozostawienia w placówce dłużej, po uprzednim ustaleniu tego z dyrektorem/właścicielem oraz opiekunem i za dodatkową opłatą.

5. Wymiar godzin przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi min. 3 godziny  dziennie i odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00 ( z przerwami na posiłek).

6. W okresach obniżonej frekwencji (m.in. ferie świąteczne, zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemie grypy lub innych chorób) oraz nieobecności nauczyciela punkt przedszkolny może prowadzić zajęcia łączone.

§2

1. Nabór do punktu przedszkolnego odbywa się przez cały rok w zależności od wolnych miejsc na zasadzie powszechnej dostępności.

 

2.Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

3.Podstawą zapisania dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego "Wniosku o przyjęcie dziecka" oraz opłata wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest jednorazową i bezzwrotną opłatą.

4.Liczba miejsc w punkcie przedszkolnym ustalona jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi 25.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do punktu przedszkolnego przekracza liczbę miejsc, dyrektor/właściciel placówki przyjmuje dzieci według kryteriów:

 • konieczność realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko,
 • korzystanie przez dziecko z pełnego pakietu usług punktu przedszkolnego.

6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przyjętego do punktu przedszkolnego, którzy rezygnują z miejsca w punkcie przedszkolnym zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia rezygnacji.

9. Czesne płatne jest przez 12. miesięcy w roku i pobierane z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca. Wpłata dokonywana jest na podane konto.

10. Nieobecność dziecka w punkcie przedszkolnym nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego od uiszczenia opłaty stałej.

 

11. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

· jednorazowej opłaty wpisowego,

· opłaty stałej zgodnej z cennikiem punktu przedszkolnego (koszty określone przez dyrektora/właściciela punktu przedszkolnego),

12. Dyrektor/właściciel może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu przedszkolnego jeśli:

 • dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż miesiąc i jego nieobecność jest nieusprawiedliwiona,
 • rodzice/opiekunowie prawni zalegają z czesnym za dwa miesiące (po wcześniejszym wezwaniu rodziców/opiekunów prawnych listem poleconym do uregulowania należności w wyznaczonym i nieprzekraczalnym terminie rozumianym jako wpływ środków na konto placówki) lub notorycznie uchylających się od opłat i dokonują wpłat po ustalonym w umowie terminie,
 • zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla innych dzieci, przy całkowitym braku współpracy rodziców z nauczycielami, specjalistami, po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • rodzice/opiekunowie prawni, dezorganizują pracę nauczycielom i personelowi przedszkola i zakłócają spokój i porządek.

13. W każdym przypadku dyrektor/właściciel dokonuje skreślenia po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

14.Rodzic/opiekun prawny może odwołać się od decyzji do dyrektora/właściciela w terminie 7 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków punktu przedszkolnego.

§3

Działalność punktu przedszkolnego finansowana jest przez:

1.rodziców/opiekunów prawnych w formie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu,

2.dotacje z budżetu gminy,

3.projekty unijne,

4.sponsorów.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Działalność edukacyjna

§4

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w punkcie przedszkolnym na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

2. Podręcznik obowiązujący to: "Entliczek pentliczek" pod redakcją: M. Deskur, M. Pietrzak; Wydawnictwa Nowa Era.

3. Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.

4. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie.

5. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, wolontariuszy, stażystów i rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora/właściciela placówki. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych.


ROZDZIAŁ V

Cele i zadania punktu przedszkolnego

§5

1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie poprzez:

 • zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka,
 • wyrabianie w wychowankach wrażliwości ekologicznej, artystycznej, językowej,
 • zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i higieny, dobrej, przyjaznej atmosfery wolnej od agresji i przemocy, wychowanie w kulturze słowa, w regułach dobrego zachowania savoir-vivre oraz wrażliwości estetycznej i ruchowej.
 • stwarzanie rodzicom/prawnym opiekunom warunków partnerskiej współpracy, wspieranie ich w pełnieniu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowywaniu go do kolejnych etapów kształcenia.

 

2. Zadania punktu przedszkolnego:

 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN,
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania,
 • zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
 • zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej,
 • rozwijanie samodzielności dziecka oraz jego odpowiedzialności za siebie i innych,
 • zapoznawanie z regułami dobrego zachowania i zasadami oraz normami obyczajowymi,
 • rozwijanie wyobraźni estetycznej, poznawczej, twórczej i ruchowej,
 • rozpoznanie przyczyn i trudności w nauce i wychowaniu dzieci,
 • wspieranie rodziców/prawnych opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej (uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka),
 • zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i higienicznym otoczeniu.

3. W miarę możliwości organizowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§6

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

 • dziecko przebywając w punkcie przedszkolnym jest pod opieką nauczycielki, która organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
 • dziecko uczęszczając na zajęcia dodatkowe organizowane w punkcie przedszkolnym jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
 • nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom optymalne warunki pracy, gwarantuje pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 • nauczycielka każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz zabawki, sprzęt i inne pomoce naukowe,
 • nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
 • obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora/właściciela placówki i rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym przypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. podwyższona temperatura. nudności, bóle),
 • w przypadku choroby dziecka, nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem, a jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do bezzwłocznego odebrania dziecka,
 • w przypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników punktu przedszkolnego bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
 • w punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców/prawnych opiekunów, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach,
 • wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków; opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/opiekunowie prawni/punkt przedszkolny w terminie uzgodnionym z dyrektorem/właścicielem punktu przedszkolnego,
 • obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów pożarowych i przepisów ruchu drogowego,
 • wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale odpowiedniej liczby opiekunów oraz zostać odnotowane przez nauczyciela w "Dzienniku wyjść"

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

Prawa i obowiązki

§7

Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego:

1. Wychowankowie punktu przedszkolnego mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2. Wychowankowie mają prawo do:

 • edukacji,
 • interesujących zajęć rozwijających ich uzdolnienia, zainteresowania i talenty,
 • wzmacniania i podkreślania ich mocnych stron, rozwijania optymizmu i pogody ducha, postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 • szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób zatrudnionych w placówce, jak i rówieśników,
 • bezpiecznych warunków pobytu w punkcie przedszkolnym,
 • zaspakajania, w miarę możliwości placówki, ich potrzeb fizycznych i psychicznych,

3. W punkcie przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej.

4. Wychowankowie mają obowiązek:

 • traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób zarówno wychowanków, jak i dorosłych,
 • aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych i ruchowych,
 • starania się w miarę możliwości radzić sobie samodzielnie z jedzeniem, ubieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych,
 • przestrzegania zasad czystości punktu przedszkolnego,
 • zbierania zabawek i pomocy naukowych każdorazowo po odbytym bloku zajęć i odkładania ich na miejsce.

 

§8

Prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów:

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

 • dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,
 • rzetelnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
 • wsparcia ze strony nauczycieli punktu przedszkolnego i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych,
 • partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy punktu przedszkolnego,

2. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek:

 • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym,
 • przestrzegania niniejszego statutu,
 • poszanowania godności dziecka,
 • wzmacniania wysiłków punktu przedszkolnego skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowym i chorobach zakaźnych,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, jeśli nieobecność była dłuższa niż jeden tydzień i wiązała się z chorobą lub alergią,
 • punktualnego przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego,
 • zaangażowania się jako partner w działania punktu przedszkolnego,
 • informowania nauczycieli i dyrektora/właściciela punktu przedszkolnego o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 • brania udziału w spotkaniach nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami, które odbywają się trzy razy do roku (spotkania ogólne) oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub nauczycieli.

 

3.Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego:

 • dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów; pisemne upoważnienie zamieszczone jest we "Wniosku o przyjęcie dziecka" do punktu przedszkolnego,
 • rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z punktu przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę,
 • osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
 • dziecko przyprowadzone do punktu przedszkolnego musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej (nauczyciel lub pracownik pełniący dyżur).

 

 

§9

Prawa i obowiązki nauczycieli punktu przedszkolnego:

1. Nauczyciele mają prawo do:

 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
 • wolności głoszenie własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
 • współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu,
 • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 • stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,wynagrodzenia za swoją pracę i do urlopu wypoczynkowego,

2.Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 25 dzieci w grupie.

3. Nauczyciele mają obowiązek:

 • współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka poprzez wspieraniu rodziców w pełnieniu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,
 • udostępniania informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie przedszkolnym,
 • udzielania rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń dziecka,
 • rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • korzystania ze wsparcia rodziców/prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodziny dzieci (upoważnionych przez rodziców) w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, prowadzenia konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,
 • udzielania porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze,
 • traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
 • dbania o bezpieczeństwo wychowanków w czasie pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym i poza budynkiem punktu przedszkolnego,
 • planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
 • inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym,
 • współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,
 • systematycznego pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego swoich wychowanków,
 • udzielania rodzicom/opiekunom prawnym wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej,
 • inne wynikające z zakresu obowiązków pracownika punktu przedszkolnego.

 

 

 

§10

1.W punkcie przedszkolnym mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy   z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

2.W punkcie przedszkolnym mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela, stażyści, praktykanci, wolontariusze.

3. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.

§11

Dyrektor/właściciel punktu przedszkolnego:

1.Punktem przedszkolnym zarządza dyrektor/właściciel placówki.

2.W przypadku nieobecności w placówce dyrektora/właściciela, może go zastępować wyznaczony przez niego nauczyciel punktu przedszkolnego. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

§12

Postanowienia końcowe

1.Punkt przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj.: dyrektora/właściciela, nauczycieli, dzieci, rodziców/prawnych opiekunów, pracowników obsługi i administracji.

3.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • umożliwienie pobrania treści projektu ze strony internetowej punktu przedszkolnego,
 • udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora/właściciela punktu przedszkolnego.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja Niedziela, 29 Grudzień 2013 11:56
 

Akademia Radosnego Malucha - Przedszkole ( Tychy )

Zapewniamy następujące atrakcje:
 • sala zabaw dla dzieci
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci
 • zajęcia sportowe dla najmłodszych
 • duuużooo zabawy

 • © Cabrionet Polska 2010 - na zlecenie Akademii Radosnego Malucha - Przedszkole i Sala Zabaw - Tychy ™