Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Listopad 2017 r.

Grupa "Misie"

mgr Klaudia Palka

 

I. „Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”.

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

II. „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje”.

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Budowanie prostych konstrukcji latających;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

III. „Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga”.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

IV. „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy”.

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

Grupa "Sówki"

mgr Katarzyna Olendzka

 

I. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych
 • Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;
 • Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

II. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 • Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 • Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 • Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

 

III. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

 

IV. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 • Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

__________________________________________________________________________________________

Październik 2017 r.

Grupa "Misie"

mgr Klaudia Palka

  

I. "Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele".

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

 

II. "Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka".

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Kształtowanie intuicji matematycznej;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

 

III. "Liście malowane, pod drzewami rozsypane".

 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

IV. "Las szumi jesiennie, już robi się sennie".

 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie poczucia estetyki;
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody.

 

Grupa "Sówki"

mgr Katarzyna Olendzka

 

I. "Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele".

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

II. "Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka".

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

 

III. "Liście malowane, pod drzewami rozsypane".

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

 

IV. "Las szumi jesiennie, już robi się sennie".

 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

__________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017 r.

Grupa "Misie"

mgr Klaudia Palka

 

I. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.

 • Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym
  i w budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

II. W moim domu nie nudzi się nikomu.

 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań
  i wierszy;
 • Nauka wymiany jeden do jednego;
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek
  i literatury dla dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
 • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek
  w najbliższym otoczeniu.

 

III. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
 • Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;
 • Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
 • Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);
 • Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

IV.Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

 

 

Grupa "Sówki"

mgr Katarzyna Olendzka

 

 

I. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.

 • Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”);
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola, wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

 

II. W moim domu nie nudzi się nikomu.

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi oraz wypowiadania się na różne sposoby;
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

 

III. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie.

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych
 • zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

 

IV. Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 • Kształtowanie nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.