Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Marzec 2018 r.

Grupa "Misie"

mgr Jagoda Burmer

 

I. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

 • Utrwalenie pojęcia para;
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie

 

II. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

 

III. Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

 

IV. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;
 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

 

Grupa "Sówki"

Małgorzata Grubka

 

Tydzień I: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

 

 

Tydzień II: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

 

Tydzień III: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

 

Tydzień IV: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

 • Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.
 • Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.
 • Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).
 • Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.
 • Przygotowanie do nauki pisania  usprawnianie współpracy ręki i oka.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.

__________________________________________________________________________________________

Luty 2018 r.

Grupa "Misie"

mgr Jagoda Burmer

 

I. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

 • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;
 • Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

 

II. Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

 

III. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się
  w różny sposób.

 

IV. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych
  z różnego rodzaju materiałów;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;
 • Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

 

Grupa "Sówki"

Małgorzata Grubka

 

Tydzień I: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy:

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

 

Tydzień II: Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa:

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

 

Tydzień III: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze:

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

 

Tydzień IV: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę:

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

 

__________________________________________________________________________________________

Styczeń 2018 r.

Grupa "Misie"

mgr Jagoda Burmer

I. Nowy rok się zaczął i z radości wszyscy skaczą.

 • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy
 • Spostrzeganie sekwencji czasowych krótszych dłuższych (godzin, dni, miesięcy)
 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych

II. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu ę pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary

III. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

 • Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych
 • Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów
 • Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych
  z przygotowaniem przyjęcia
 • Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień prze widownią
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

IV. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo -skutkowych
 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało
 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi

Grupa "Sówki"

Małgorzata Grubka

 

I. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu
 • Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

 

II. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze.

 • Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);
 • Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;
 • Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

 

III. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
 • Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

 

IV. O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta.

 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;
 • Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

____________________________________________________________________________________________

Grudzień 2017 r.

Grupa "Misie"

mgr Klaudia Palka

 

I. „Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł”

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń
  i zabawy badawcze;
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

II.„Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają”

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość
  w najbliższym otoczeniu;
 • Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);
 • Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;
 • Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

III. „W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem”

 • Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.

 

Grupa "Sówki"

mgr Katarzyna Olendzka

 

I. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym
 • Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów;
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

II. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami)
 • Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach);
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);
 • Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

 

III. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem

 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów);
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć 

 

__________________________________________________________________________________________

Listopad 2017 r.

Grupa "Misie"

mgr Klaudia Palka

 

I. „Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”.

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

II. „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje”.

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Budowanie prostych konstrukcji latających;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

III. „Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga”.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

IV. „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy”.

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

Grupa "Sówki"

mgr Katarzyna Olendzka

 

I. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych
 • Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;
 • Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

II. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 • Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 • Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 • Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

 

III. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

 

IV. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 • Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

__________________________________________________________________________________________

Październik 2017 r.

Grupa "Misie"

mgr Klaudia Palka

  

I. "Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele".

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

 

II. "Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka".

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Kształtowanie intuicji matematycznej;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

 

III. "Liście malowane, pod drzewami rozsypane".

 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

IV. "Las szumi jesiennie, już robi się sennie".

 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie poczucia estetyki;
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody.

 

Grupa "Sówki"

mgr Katarzyna Olendzka

 

I. "Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele".

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

II. "Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka".

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

 

III. "Liście malowane, pod drzewami rozsypane".

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

 

IV. "Las szumi jesiennie, już robi się sennie".

 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

__________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017 r.

Grupa "Misie"

mgr Klaudia Palka

 

I. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.

 • Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym
  i w budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

II. W moim domu nie nudzi się nikomu.

 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań
  i wierszy;
 • Nauka wymiany jeden do jednego;
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek
  i literatury dla dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
 • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek
  w najbliższym otoczeniu.

 

III. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
 • Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;
 • Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
 • Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);
 • Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

IV.Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

 

 

Grupa "Sówki"

mgr Katarzyna Olendzka

 

 

I. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.

 • Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”);
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola, wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

 

II. W moim domu nie nudzi się nikomu.

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi oraz wypowiadania się na różne sposoby;
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

 

III. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie.

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych
 • zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

 

IV. Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 • Kształtowanie nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.